โรงเรียนดี กิจกรรมเด่น โรงเรียนบ้านกุดฮู กุสุมาลย์ สกลนคร

คุณกัญญาภัค ศิลปะรายะ นายก อบต.โพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ชักชวนนำพาไปเยี่ยมโรงเรียนดี กิจกรรมเด่น และเด็กๆ ลูกหลานที่นี่เป็น “ไทโส้” ที่มีภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีที่หลากหลาย

ออกจากจุดเริ่มต้นเส้นทางสาย สกลนคร – นครพนม ด้วยสภาพที่ถนนหนทางขยายเป็น 4 เลน รถวิ่งได้ระยะเวลาที่เหมาะสม ใช้เวลาเพียง 30 นาที ก็มาถึงหน้าที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย ตรงสามแยกหน้าอำเภอกุสุมาลย์ ไปตามถนน กุสุมาลย์-โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม วิ่งมาได้ประมาณ 10 กิโลเมตร ก็ถึงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล พบกับ คุณกัญญาภัค ศิลปะรายะ นายก อบต. หลังจากที่นำชา กาแฟ มาคอยรับ แล้วจากนั้นเดินทางต่อไปที่ โรงเรียนบ้านกุดฮู ห่างจาก อบต.โพธิ์ไพศาล เพียง 15 กิโลเมตร

กิจกรรมสหกรณ์

เลาะริมสองข้างทาง มองดูบ้านเรือนที่นี่ ถนนหนทาง พัฒนาขึ้นมากจากเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ราดยางและถนนคอนกรีตเป็นบางช่วง มองจากสภาพภายนอกโรงเรียนสภาพเหมือนโรงเรียนในชนบททั่วไปในภาคอีสาน เหมือนไม่มีอะไร แต่พอเข้าไปด้านหลังโรงเรียนเห็นแล้วต้องบอกว่า ชื่นใจกับกิจกรรมเด่นของทางคณะครูที่ร่วมกับเด็กนักเรียนทำขึ้น

คุณครูแพรวพรรณ อัปมะเย ครูที่ปรึกษากิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเล่าว่า วันนี้ ผอ.สิรวิชญ์ เขียวดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่อยู่ไปราชการที่เขตการศึกษา

จดบันทึก

คุณครูแพรวพรรณ แนะนำว่า โรงเรียนบ้านกุดฮู ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านกุดฮู ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่ โรงเรียนบ้านกุดฮู ตั้งขึ้นครั้งแรกที่บ้านห้วยกอก ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2477 มี นายจันลา ลาคำ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนสี่ชั้นเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2482 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากบ้านห้วยกอก มาตั้งที่บ้านกุดฮู

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านบ้านกุดฮู เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 12 คน โดยมี คุณสิรวิชญ์ เขียวดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน

เด็กๆ ได้เรียนรู้

เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศตั้งแต่ทรงเยาว์พระชันษา ทรงพบเห็นสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนขาดแคลนอาหารที่จะบริโภค เป็นโรคขาดสารอาหาร สุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วย ไม่แข็งแรง ขาดการศึกษา สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ ดังนั้น เมื่อทรงสำเร็จการศึกษา จึงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้น ในปี พ.ศ. 2523 โดยทดลองทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 3 โรง และมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 193 โรงเรียน และโรงเรียนบ้านกุดฮู ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ทุกคนเก่ง

งานพัฒนาในโรงเรียนแห่งนี้ เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานดังนี้ “เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์  เสียสละ สามัคคี และเมตตาผู้อื่น มีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเองเป็นคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น”

โรงเรียนบ้านกุดฮู ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผ่านกิจกรรมดังนี้

ปลูกผัก

กิจกรรมทางด้านเกษตร

โรงเรียนบ้านกุดฮูได้ปลูกผักมากมายหลายชนิด โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจากสำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ เช่น ผักบุ้ง กะหล่ำปลี มะเขือ ถั่วฝักยาว มะละกอ คะน้า เป็นต้น ปลูกเพื่อจำหน่ายให้สหกรณ์ และสหกรณ์ก็จำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวัน และชุมชนต่อไป และแบ่งให้นักเรียนเอากลับไปรับประทานที่บ้านด้วย กิจกรรมเกษตรของเรามีกองทุน 11,905 บาท มีกรมชลประทานเข้ามาดูแลเรื่องระบบน้ำในพื้นที่สระน้ำ จำนวน 5 ไร่ เพื่อใช้ในการเกษตรในโรงเรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านกุดฮู ยังมีการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง มีระบบน้ำหัวฉีดสปริงเกลอร์ใช้ในการเกษตร มีโรงเรือนทดลองปลูกเมล่อน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน มี คุณครูสิริธร นามบุดดี ครูผู้รับผิดชอบ

แปรรูปมะม่วง

กิจกรรมด้านประมง (การเลี้ยงปลา)

กิจกรรมประมง เราได้รับการสนับสนุนปลาจากสำนักงานประมงจังหวัด (ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาจังหวัดสกลนคร) ทุกๆ ปี ปีละ ประมาณ 5,000 ตัว เช่น ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานิล โดยเลี้ยงในบ่อปลา พื้นที่ 1 ไร่ จะมีการนำปลาในรูปแบบต่างๆ เช่น ปลาสด ปลาแห้ง ปลาแดดเดียว เป็นต้น จำหน่ายให้สหกรณ์ และสหกรณ์ก็จำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวัน ชุมชน และให้นักเรียนไปรับประทานที่บ้านด้วย ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้สูบน้ำและล้างบ่อ โดยได้ปลามาให้เด็กรับประทานและจำหน่ายให้ชุมชน ประมาณ 300 กิโลกรัม มีกองทุนจากการจำหน่ายปลา 12,435 บาท มี คุณครูกรวิชญ์ งันลาโสม เป็นครูผู้รับผิดชอบ

ผลผลิตเมล่อน

กิจกรรมด้านปศุสัตว์ (การเลี้ยงไก่ไข่)

การเลี้ยงไก่ไข่ ได้รับสนับสนุนโรงเรือนจากบริษัทซีพีฯ มีไก่ไข่ทั้งหมด 100 ตัว ไก่แต่ละตัวจะกินอาหาร 110 กรัม/ตัว/วัน ออกไข่ในแต่ละวันประมาณ 90% ก็จะแบ่งไข่ไก่ให้เด็กๆ ไปรับประทานที่บ้านบ้าง ทางกิจกรรมก็จำหน่ายไข่ให้สหกรณ์ และทางสหกรณ์ก็ไปจำหน่ายให้อาหารกลางวันอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นระบบแบบนี้ นักเรียนก็ได้กินไข่สะอาด ปลอดภัย ถ้าช่วงไหนจำหน่ายไม่ทัน ก็จะไปจำหน่ายให้ชุมชน โดยคิดราคาหน้าฟาร์ม กองทุนไก่ไข่ ตอนนี้ก็มีเงินทุนหมุนเวียน 39,000 บาท ซึ่งได้ฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์โรงเรียน มี คุณครูธนศักดิ์ สังฆะสี เป็นครูผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมทั้งหมดจะผ่านระบบสหกรณ์ กิจกรรมในสหกรณ์ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ

กิจกรรมร้านค้า เป็นกิจกรรมจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ได้แก่ เครื่องเขียน สินค้าอุปโภคบริโภคแก่สมาชิกในราคายุติธรรม

มะละกอ ริมทางเดิน

กิจกรรมออมทรัพย์ สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาชิก โดยมียอดเงินฝากในบัญชีธนาคาร 363,716 บาท

กิจกรรมส่งเสริมผลิต/การเกษตร สหกรณ์รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกผู้ผลิต ในกิจกรรมร้านค้าและจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวัน เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวัน ได้แก่ ไข่ไก่ ปลา หน่อไม้ พืชผักสวนครัว มะละกอ มะม่วง เป็นต้น และปัจจุบันได้มีการทดลองปลูกเมล่อน ผักสลัด สตรอเบอรี่ เพื่อความแปลกใหม่และการเรียนรู้สิ่งใหม่ให้กับนักเรียน

กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ สหกรณ์มีการช่วยเหลือสมาชิกไม่ว่าจะเจ็บป่วย มอบทุนการศึกษา สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมวันปีใหม่ เป็นต้น และยังส่งเสริมสมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการไปอบรมต่างๆ ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดอีกด้วย

สตรอเบอรี่ก็ปลูกได้

“นอกจากพระองค์ท่านจะส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่ยั่งยืนแล้ว ยังมีพระราชดำริให้มีการสอนเรื่องวิชาสหกรณ์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกและทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการเสียสละ โดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมร้านค้าและกิจกรรมออมทรัพย์ ให้ฝึกปฏิบัติการทำบัญชี การบันทึกประชุม ซึ่งสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนของเราก็ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2558 และก็ได้รับรางวัลโครงการประกวดบันทึกบัญชี การบันทึกการประชุมในสหกรณ์นักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดกลางในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ร่วมทั้งปีนี้ด้วย” คุณครูแพรวพรรณ กล่าว

หน่อไม้

ท่านที่สนใจเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ติดต่อข้อมูลได้ที่ โรงเรียนบ้านกุดฮู  โทร. (085) 696-1947 คุณสิรวิชญ์ เขียวดี ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร. (095) 330-3209 คุณกรวิชญ์ งันลาโสม ครูธุรการ

บทความก่อนหน้านี้ตราฉัตร มอบข้าวสารช่วยวิกฤต COVID-19
บทความถัดไปสศก. เร่งประสานทุกหน่วย รับมือวิกฤตโควิด-19 สร้างความมั่นใจ สินค้าเกษตรไม่ขาดแคลน แรงงานคืนถิ่นมีอาชีพเกษตรรองรับแน่นอน