ส.ป.ก. ปิดยอดขายตลาด Online ส่วนกลาง LIVE!!สด!! รวมกว่า 200,000 บาท

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายให้ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารจากส่วนกลาง ร่วมจำหน่ายสินค้า ในกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก.ครบรอบ 47 ปี ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับในวันสุดท้าย ได้จำหน่ายสินค้าในวันนี้ มียอดการจำหน่ายสินค้ารวม 60,505 บาท ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย กล้วยฮ๊อม…หอม จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตกล้วยฮ๊อม…หอม จังหวัดชุมพร มียอดการสั่งซื้อ จำนวน 471 ถุง สบู่นมแพะ (รูปหัวใจ) จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง แพะอําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ มียอดการสั่งซื้อจำนวน 271 ก้อน กระเป๋ากระจูด จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านประชารัฐ ร่วมใจ 2 จังหวัดนราธิวาส มียอดการสั่งซื้อจำนวน 33 ใบ ผ้าย้อมคราม จากกลุ่มทอผ้าบ้านพันโฮง จังหวัดนครพนม มียอดการสั่งซื้อจำนวน 55 ผืน และผ้าพันคอ จากกลุ่มโฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ มียอดการสั่งซื้อจำนวน 10 ผืน รวมยอดการจำหน่ายสินค้าทั้ง 3วัน จากส่วนกลางที่คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. มาร่วม Live จำหน่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 203,033 บาทขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนสินค้าของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 47 ปี โดย ส.ป.ก. จะมุ่งมั่น สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้สามารถต่อยอดผลผลิตในแปลงเกษตรกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตามหลักการตลาดนำการผลิต  ส่งเสริมการสอนให้เกษตรกรรู้จักการขายตรงกับผู้บริโภค และเรียนรู้พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยพัฒนามีรายได้ที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข ในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป