ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขต 3,4,18 ร่วมประชุมตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณ าการในระดับพื้นที่ของ ผต.กษ.เขต 3 ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์(Zoom Meeting ) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นางสาววรรณพร  ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4,18 ได้ร่วมประชุมการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผต.กษ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมี นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีสาระสำคัญ อาทิ

  1. รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด

2.รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ไม่เกิน 5 ชนิดสินค้า ซึ่งคัดเลือกสินค้าที่เชื่อมโยง BCG เป็นอันดับแรก (สินค้าพืช สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์)

– ผลกระทบต่อสินค้าเกษตรในสถานการณ์ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหาของจังหวัด เป็นต้น