ส.ป.ก. ร่วมพิธีมอบรางวัล AIC Award 2022 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้รับมอบหมายจากท่าน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล AIC Award 2022 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและการดำเนินงาน และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยจัดกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจภายในงาน อาทิ การชมวีดิทัศน์การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัล AIC Award 2022 รวม 8 รางวัล โดยมี ผู้เข้ารับมอบรางวัลประเภทต่างๆ จำนวน 16 ราย ในโอกาสนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ได้ให้เกียรติถ่ายภาพ กับผู้ได้รับรางวัล เป็นที่ระลึกอีกด้วย