สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าฯ จัดสัมมนา แนวทางการเพาะเลี้ยงอีเห็น อย่างถูกกฎหมาย

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES โดยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ กลุ่มอีเห็นแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาหัวข้อ “การสัมมนาเพื่อปรึกษาหารือแนวทางด้านกฎหมายและความร่วมมือ ในการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์อีเห็นทั้งไทยและต่างประเทศ” ขึ้น

คุณรงค์เดช จรุงแก้ว ในนามประธานกลุ่มอีเห็นแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันได้ผู้สนใจในการเลี้ยงและเพาะพัฒนาสายพันธุ์ อีเห็นสายพันธุ์ต่างๆ ที่สามารถเลี้ยงได้ไม่ผิดกฎหมายในบางสายพันธุ์ ที่มีการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุกิจด้านผลิตกาแฟขี้ชะมด และเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงาม Excotic Pet ซึ่งเป็นที่นิยมและมีการประกวดกันในต่างประเทศ รวมถึงเทคนิคการพัฒนาสายพันธุ์หรือที่เรียกว่า Hybrid ให้มีสีสันต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น และให้ความกระจ่างกับผู้เลี้ยงที่หลายท่านยังไม่ทราบชนิดสายพันธุ์เลี้ยงได้เลี้ยงไม่ได้ ชนิดไหนติดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ความต่างระหว่างอีเห็นกับชะมด ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ การส่งออก ที่ถูกต้อง ซึ่งได้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน

สำหรับการจัดสัมมนาภาคประชาชนจากทั่วประเทศในครั้งนี้ นับเป็นอีกช่องทาง ให้ผู้เพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ ด้านผลิตกาแฟ และเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงาม Excotic Pet สามารถรับรู้และทำความเข้าใจในตัวบทกฎหมายและการเลี้ยงอย่างถูกวิธี การนำเข้าส่งออก และการพัฒนาสายพันธุ์ นอกจากนี้ ทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูล สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าตามอนุสัญญา CITES โดยช่องทาง https://cites.dnp.go.th/npd_app/npd_cites/homepage/ สอบถามข้อมูลทั่วไป Mail: [email protected]