มก. ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด และ บริษัท ไทยรับเทค จำกัด

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด และ คุณชยุต สุวรรณพิมลกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยรับเทค จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ กับบริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด และบริษัท ไทยรับเทค จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการศึกษา การวิจัยและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมยาง งานออกแบบ และอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สู่การนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่องค์กร นักวิจัย ผู้ประกอบการ และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมไปถึงสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิต

และเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมยางของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ ร่วมกับทีมผู้บริหารของบริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด และ บริษัท ไทยรับเทค จำกัด ร่วมลงนามเป็นพยาน เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลยวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์