ม.มหิดล อบรมเสริมทักษะ เยียวยาปัญหาโลกด้านธรณีศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศระดับทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยได้รับความไว้วางใจจาก สสวท. ให้เป็นผู้จัดอบรมครูทั่วประเทศ ด้วยองค์ความรู้ทางธรณีศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่การดำเนินชีวิตที่เท่าทันและปลอดภัย

เมื่อสอบถามถึงความเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหว (Earthquake Hazards) ของประเทศไทย อาจารย์ ดร.สุทัศชา ได้แสดงทรรศนะว่า แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยต่อแผ่นเปลือกโลกซึ่งเป็นบริเวณที่จะเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ เช่น ประเทศญี่ปุ่น หรืออินโดนีเซีย แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว และเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เมื่อแผ่นดินไหวที่สามารถรู้สึกได้เกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่อาศัย

สำหรับการบริการวิชาการอบรมครูผู้สอนวิชาโลกดาราศาสตร์และอากาศ เชื่อมั่นว่าเยาวชนชาวไทยที่ได้รับการบ่มเพาะจากการอบรมครูในโครงการ จะเป็นตัวแทนปลูกปัญญาให้สังคมรู้เท่าทันธรณีศาสตร์ เพื่อการดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกได้ต่อไปในโลกที่เปลี่ยนแปลง ก่อนเตรียมขยายผลผลักดันหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สู่การสร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพ เพื่อเยียวยาปัญหาโลกด้านธรณีศาสตร์ต่อไป