ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน 

– นายกสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– อดีตหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 วาระ (พ.ศ. 2557-2565)

 บทบาทของสมาคม

– เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล ตลอดจนความชำนาญและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชทั้งในและระหว่างประเทศ

– สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชให้เจริญก้าวหน้า

– ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่มี เพื่อให้งานในด้านนี้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติสูงสุด

– เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแก่นักวิชาการและประชาชนที่สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของอาชีพด้านนี้

– เสริมสร้างความรู้และความชำนาญแก่สมาชิกของสมาคมในด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช 

แนวทางการดำเนินงานของสมาคม

– จัดประชุมสามัญประจำปีร่วมกับสัมมนาวิชาการด้านปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช

– คัดเลือก หน่วยงาน/นักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น หน่วยงาน/นักขยายพันธุ์พืชดีเด่นประจำปี

– จัดอบรมความรู้ทางวิชาการด้านปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช

– จัดทำข่าวสารสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย และเผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชในรูปแบบ e-magazine

– จัดทำฐานข้อมูลของนักปรับปรุงพันธุ์พืชและนักขยายพันธุ์พืชของประเทศไทย 

ปรัชญาในการดำเนินงาน

การทำงานเพื่อส่วนรวม ถึงแม้จะเป็นงานที่ได้ประโยชน์ต่อตนเองน้อย แต่เป็นการทำงานที่จะให้ความสุขและให้เพื่อนฝูงที่มากกว่า เพราะต่างคนที่มาทำงานร่วมกัน ต่างทำเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือทำให้สังคมที่เราอยู่ดีขึ้นด้วยกัน จึงเกิดความร่วมมือและความสนุกในการทำงานที่มากกว่ากัน