สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ จัดกิจกรรมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

สำนักงานพัฒนาที่ดินแพร่ และสำนักงานเกษตรอำเภอลอง จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลิตปุ๋ยหมัก 2 ตัน น้ำหมัก 1,800 ลิตร เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ย และสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน