พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯจัดงานเทิดพระเกียรติฯ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ทรัพยากรไทย ในงานมหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม“ทรัพย์ดิน สินน้ำ” เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “ทรัพย์ดินสินน้ำ” นิทรรศการ “คลังอาหาร สร้างชีวิต” พร้อมด้วยหลักสูตรการอบรมวิชา  ของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ อิ่ม อร่อย ชม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ณ พื้นที่จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี และทาง Online ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ประธานในพิธี เปิดเผยในงานว่า “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชน และเยาวชนให้รักและหวงแหนในทรัพยากรไทย ดังพระราชกระแสรับสั่งความตอนหนึ่งว่า “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” และในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ยังคงมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อปกปักรักษาดิน น้ำ ป่า พันธุกรรมและทรัพยากรไทย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ “รู้คุณค่า รู้ใช้ประโยชน์” ทรัพยากรไทย และร่วมกันรักษาไว้สืบไป โดยความร่วมมือของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย”

ด้านนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนา) กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมในงานว่า“ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ“ทรัพย์ดินสินน้ำ” นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภูมิปัญญาการรักษาพันธุกรรมตามนิเวศ และนิทรรศการ “คลังอาหาร สร้างชีวิต” จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ ต่าง ๆ ได้แก่ คลังลับใต้ดินปลูกกินทั่วไทย แมลงโปรตีนแห่งอนาคต ฟัก แฟง แตงพื้นบ้าน วิถีข้าววิถีคน สมุนไพรรอบบ้านสร้างภูมิคุ้มกัน พืชพรรณอาหารตา พืชพรรณไม้ปรุงรส  ไม้ผลคนพอเพียงและพันธุกรรมไทยไล่แมลง การอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่มีองค์ความรู้เชิงประจักษ์ กว่า 20 หลักสูตร ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online กิจกรรมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ของกินปลอดภัย ของใช้คุณภาพ จากร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือทั่วภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายของพันธุกรรมได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรไทย และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนไทย ให้รักและหวงแหนในทรัพยากรไทย”

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ไทยร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีไทยให้ร่มเย็นตลอดปี พร้อมเปิดให้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ในอาคารแบบจัดเต็มทั้งลดทั้งแถม ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน สนุกทะลุจอ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในโรงภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ “The Magic Box”

ภายในงานมีการแจกพันธุกรรม อาทิ พริกไทย โคคลาน ตะไคร้หอม เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรม ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทยร่วมเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรปกปัก รักษา ดิน น้ำ ป่า ซึ่งเป็นทรัพย์สินของประเทศชาติให้คงอยู่เป็นประโยชน์แก่คนไทยสืบไปในอนาคต งานมหกรรม“ทรัพย์ดิน สินน้ำ” จัดระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 หรือ 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ