เครือซีพี – ซีพีเอฟ สนับสนุนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชนจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 – พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวอุปถัมภ์ และเยาวชนจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วย พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , พลเอกภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เลขาธิการมูลนิธิรักเมืองไทย และ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้เยาวชนได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะ เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเดียวกันจากครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อยกระดับ ความเป็นอยู่ในสังคมเดียวกันและเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นต่อรุ่น

โดยในปีนี้เยาวชนท้องถิ่นจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ใน 10 จังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.นครนายก จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สมุทรปราการ และจ.สระบุรี ที่จะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัว สร้างวิสัยทัศน์ ตลอดจนการนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่สอดคล้องกับคำขวัญมูลนิธิฯ ที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” และยึดถือโอวาทของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เรื่องของความเป็นไทย และเรื่องของความเป็นธรรม” เป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ เครือซีพี – ซีพีเอฟ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่น 40 นี้ โดยมอบผลิตภัณฑ์อาหาร ไข่ไก่สดซีพี และข้าวตราฉัตร แก่เยาวชนและพี่เลี้ยง จำนวน 350 คน เพื่อนำไปบริโภคตลอดในช่วงที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์