ดอนจานปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

กลุ่มรวมพลคนโคกหนองนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางเย็นจิตร จองหนาน พัฒนาอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดย เน้นการเกษตรอินทรีย์  114 ครัวเรือน 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน และกระจายไปทุกครัวเรือน