ปลัด อว. เปิดตัวระบบ “COMMU MAX” นวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐที่เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ยกระดับการสื่อสารของภาครัฐ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและเปิดตัวหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX ที่มุ่งผลักดันวิสัยทัศน์ของกระทรวง อว. และการนำไปปรับใช้กับโครงการอื่น ๆ ต่อในอนาคต

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ของกระทรวง อว.และที่มาของโครงการและหลักสูตร Commu Max  ดร.ธันยพร สุนทรธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้อำนวยการ TUXSA MBA (Business Innovation) หัวหน้าโครงการวิจัย มีคณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง อว. และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ชั้น 1 อาคาร วช. 8. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวง อว. จัดตั้งขึ้นในปี 2562 โดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ ทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง

มีโครงการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจภายใต้การดูแลของ อว. หลายโครงการ ทั้งโครงการที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว และที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อาทิ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai MOOC ) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ U2T)  มหาวิทยาลัยสู่ตำบลและโครงการสุดยอดนวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค “นิลมังกรแคมเปญ” เป็นต้น

ที่ผ่านมา ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย กิจกรรม โครงการ และมาตรการต่าง ๆ ที่กระทรวงได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นที่รับรู้แพร่หลายไม่กว้างนัก ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่กระทรวง อว. และหน่วยงานในสังกัดต่าง ๆ ต้องการที่จะส่งสารไปถึง ทำให้ขาดการรับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมความก้าวหน้าใหม่ ๆ ที่ อว. ผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

รวมไปถึงการขาดความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่กระทรวง อว. ดำเนินการเท่าที่ควร ข้อจำกัดนี้เป็นปัญหาสำคัญของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของอีกหลายหน่วยงานในภาครัฐเช่นกัน

กระทรวง อว. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่ทวีความสำคัญจนกลายเป็นช่องทางหลักของการสื่อสารของสังคมไทยในปัจจุบัน อว. ได้ริเริ่มให้มีโครงการหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เพื่อพัฒนาโมเดลการสื่อสารและเนื้อหาการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของภาครัฐให้มีแนวคิด ความรู้ความเข้าใจทักษะ และเครื่องมือบริหารจัดการ วางแผน และสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงาน ให้สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่ถูกต้อง ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ

สร้างสรรค์สื่อที่เชื่อมโยงกับความสนใจและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ เพื่อสร้างการบอกต่อข้อมูลข่าวสาร โครงการ งานวิจัยต่าง ๆ ของกระทรวงได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งขอขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรกว่า 90 คนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. กว่า 30 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ให้เกิดการพัฒนาการสื่อสารในหน่วยงานของท่าน ตลอดจนระดับกระทรวงในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด คาดหวังว่าจะได้เห็นงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เช่นนี้ต่อไปอีกในอนาคต

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันนวัตกรรมการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โครงการและนโยบายที่เป็นประโยชน์ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม วช. จึงได้รับเอาวิสัยทัศน์นี้มาเป็นภารกิจโดยสนับสนุนให้จัดตั้งโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวคิดโมเดลการสื่อสารสำหรับภาครัฐ และหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม ให้สามารถประยุกต์ใช้โมเดลเพื่อยกระดับการสื่อสารในแต่ละองค์กร

โดยมี ดร.ธันยพร สุนทรธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการ TUXSA MBA (Business Innovation) เป็นหัวหน้าโครงการ ผู้นำทีมวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX โดยหลักสูตรในครั้งนี้ เริ่มจากการบุคลากรภายในกระทรวง อว. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ก่อนถือเป็นหลักสูตรนำร่องซึ่งอาจพัฒนาต่อยอดไปสู่หน่วยงานภาครัฐในส่วนอื่น ๆ ต่อไป

หลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1 .การอบรมในรูปแบบ Workshop จำนวน 3 ครั้ง เพื่อวางรากฐานการวางแผนงานสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการสื่อสารทางเดียวจากข้อมูลที่องค์กรต้องการบอกเล่า ให้เป็นการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับความสนใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้รับสาร หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ มีการให้ความรู้และเสริมทักษะ ในการสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพ สอดแทรกการใช้เทคโนโลยี AI และเครื่องมือ Social Listening เพื่อให้บุคลากรภาครัฐสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่ 2 ทดลองประยุกต์ใช้ความรู้มาพัฒนาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการแข่งขันโดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 10 กลุ่ม เพื่อทดลองผลิตและเผยแพร่ชิ้นงานจริง ระยะเวลา 1 เดือนโดยทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุด 3 อันดับจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากทางกระทรวง อว. และได้ร่วมแสดงผลงานในงานวันปิดหลักสูตรต่อไป

การอบรมหลักสูตร Commu Max ในครั้งนี้ ได้ออกแบบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองทั้งรายบุคคลและกระบวนการกลุ่มพร้อมนำเสนอและวิพากษ์ผลงานเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 90 คน ซึ่งเป็นบุคลากรระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง อว. กว่า 30 หน่วยงาน หวังว่าทุกท่านจะสามารถใช้ความรู้และแนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับจากในโครงการนี้ ไปพัฒนาต่อยอดสื่อสารข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน และช่วยยกระดับการสื่อสารโดยรวมของกระทรวง อว. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ดร.ธันยพร สุนทรธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการ TUXSA MBA (Business Innovation) หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า หลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐเรียกว่า “COMMU MAX” เป็นการปรับแนวคิดและสร้างโมเดลการทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น AI และ Social Listening Tools เข้ามามีส่วนช่วยในการวางแผนและจัดทำสื่อเพื่อยกระดับงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยเน้นให้ผู้ฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

สำหรับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ Commu Max ในครั้งนี้ ในฐานะหัวหน้าหลักสูตรและเป็นหนึ่งในบุคลากรของกระทรวง อว. ทีมนักวิจัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารในการดําเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ สามารถใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น สามารถนำผลการอบรมในครั้งแรกนี้ไปพัฒนาต่อยอดหลักสูตร Commu Max ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป