มทร.ศรีวิชัย สงขลา สืบสานประเพณีไทย หล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา

ระหว่างวันที่ 25-26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา พิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา โดยมี ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สงขลา เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมประเพณีอันดีงาม เป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา ให้อานิสงส์การร่วมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งเทียน ก่อเกิดบุญกุศล ผลบุญหนุนบารมี สติ ปัญญาดี มีความสว่างไสวรุ่งเรือง “เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝนคือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆ พอถึง วันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้น อบายมุขต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้ จะได้รับ อานิสงส์อย่างสูง

สำหรับเทียนพรรษาที่ได้หล่อไว้นั้น คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะนำไปถวายยังวัดต่างๆ ต่อไป