ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มโอเมืองลอง

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มโอเมืองลอง จังหวัดแพร่ ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการวิจัย การขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรอัจฉริยะพอเพียง ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม SEPAction เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สูงขึ้น โดย รศ.ดร.ภัทราวุฒิ สมยานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้นำเสนอแนวทางการให้บริการสาธารณะด้านการเกษตรของเทศบาลตำบลห้วยอ้อ มีนายสมชาย จารุรัชต์ นายกเทศมนตรี ร่วมรับฟัง