ต่างชาติ ดูงานขับเคลื่อน “สามพรานโมเดล” ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารระดับสูง จากประเทศคู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย จำนวน   11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน โคลัมเบีย ลาว มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บังกลาเทศ ศรีสังกา เยอรมนี รวมถึง ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปชิฟิก ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ สู่การสร้างระบบอาหารสมดุล ภายใต้สามพรานโมเดล และ Organic Tourism  รวมถึงศึกษาการดำเนินธุรกิจของสวนสามพราน เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการท่องเที่ยวและงานพัฒนาชุมชน ที่ก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโปรแกรมการอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD) ครั้งที่ 2 ที่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 19-23 ตุลาคม 2561 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

ในครั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โดย รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม รองคณบดี งานบริการวิชาการ องค์กรผู้ร่วมจัดอบรม ได้เชิญ คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสวนสามพราน และผู้ริเริ่ม สามพรานโมเดล เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ พร้อมแชร์ประสบการณ์ การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน บนฐานการค้าที่เป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และได้เชิญภาคีร่วมขับเคลื่อนทั้งตัวแทนฝั่งผู้ประกอบการในฐานะผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิต อาทิ ดร. วิษณุ บ่างสมบูรณ์ ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาองค์กร กลุ่มโรงแรมสุโกศล หนึ่งในองค์กรภาคธุรกิจโรงแรม และ คุณวรากร เลาหเสรีกุล อดีตนักธุรกิจ ที่ผันตัวเองมาทำเกษตรอินทรีย์ มาร่วมแชร์ หลักคิด บอกเล่าประสบการณ์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ พร้อมสะท้อนมุมมองคุณค่าของออร์แกนิก ที่ไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพ แต่ยังช่วยเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ คุณอรุษ ยังพาคณะลงพื้นที่ไปสัมผัสวิถีอินทรีย์ ดูการจัดการระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่ ปฐมออร์แกนิก ฟาร์ม และไปเยี่ยมชมชุมชนตัวอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืน พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบ คุณประหยัด ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้างช้าง หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสามพรานโมเดล ผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำสวนผลไม้อินทรีย์ โดยเขาใช้เวลานานกว่า 10 ปี ฝ่าฟันอุปสรรค จนประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม พาครอบครัวหลุดพ้นวงจรเคมีสู่วิถีอินทรีย์ยั่งยืน สามารถปลดหนี้ และได้โฉนดคืน อีกทั้งยกระดับตัวเองสู่เกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบ

 

บทความก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง “แมลงบั่ว” ทำลายนาข้าวในช่วงอากาศชื้น
บทความถัดไปเตือน 2 หนอน บุกสวนเงาะระยะแตกใบอ่อน