พช.เชิญชวนน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ผักสวนครัวในรั้วบ้านเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของสมาชิกทุกวัยในครอบครัว หากเริ่มปลูกผักเสียตั้งแต่วันนี้ คุณจะมีสุขภาพดีในวันข้างหน้า กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวภายในบริเวณบ้าน นอกจากจะทำให้สมาชิกในครัวเรือนมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุในครอบครัว การปลูกผักสวนครัว เป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมสัมพันธ์ให้สมาชิกได้มีกิจวัตรประจำวันทำโดยไม่รู้สึกเหงา สร้างประโยชน์มหาศาลให้เกิดขึ้นในครอบครัว 

คุณจะมีห้องเรียนธรรมชาติ ฝึกทักษะชีวิต เสริมพัฒนาการสำหรับลูกหลาน และเป็นสนามกีฬาของผู้สูงวัยได้ขยับร่างกาย และเสริมจิตใจไม่ให้เหี่ยวเฉา และหากทุกครัวเรือนร่วมใจปลูกผักในรั้วบ้านเท่ากับเป็นการสร้างคลังอาหารชุมชน ช่วยเสริมให้คนในชุมชนกลมเกลียวกันมากขึ้น นำไปสู่การใช้พื้นที่ชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ 

ต้นแบบครอบครัวเป็นสุขและลดรายจ่ายได้อย่างเห็นผล เกิดขึ้นแล้วกับชุมชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมปลูกผักกับกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มต้นโหมโรงปลุกกระแสปลูกผักทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก จนเกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมากมาย

ประหยัด 

การปลูกผักสวนครัวภายในบริเวณบ้านเพียง 1-5 ตารางเมตร จะทำให้มีผักบริโภคตลอดทั้งปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยราว 50 บาท/วัน/ครัวเรือน หากมี 12 ล้านครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ประเทศไทยจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 200,000 ล้านบาท/ปี 

ปลอดภัย 

จุดประกายให้คนในชุมชนตระหนักถึงอาหารปลอดภัยจากการปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการตลอดทั้งปีจากแปลงผักภายในบ้าน โดยมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เข้าใจการสร้างความมั่นคงทางอาหารเริ่มต้นได้จากในบ้าน นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการแบ่งปัน เจือจานอาหารกันในชุมชน

ปลูกแล้ว 

ข้อมูลจากศูนย์รายงานข้อมูลปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปัจจุบันครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวแล้ว 11,919,940 ครัวเรือน จากจำนวนเป้าหมาย 12,976,922 (ยกเว้นเขต กทม.) ครัวเรือน คิดเป็น 91.85% (ข้อมูล ณ วันที่ 11  มิถุนายน 2563) 

ร่วมเติมตู้กับข้าวของครอบครัวและชุมชน จากพื้นที่ว่างภายในบ้านเพียง 1-5 ตารางเมตร ใช้เป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวเพียงเท่านี้ก็จะทำให้มีอาหารสด สะอาด ปลอดภัย ไว้กินไปอีกนาน เพียงแค่ลุกและเริ่มลงมือทำ เราปลูก คุณปลูก ทุกคนอิ่ม เริ่มต้นวันนี้ เท่ากับมีอาหารชั้นดีในวันหน้า 

สามารถแบ่งปันเรื่องราวการปลูกผักภายในรั้วบ้านคุณผ่านช่องทางเฟซบุ๊กกลุ่ม ‘ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช.’ https://www.facebook.com/groups/756725805097591/