โปรแกรมการคำนวณปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัด วางแผนจัดการดิน/ปุ๋ย เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตข้าว

โปรแกรมการคำนวณปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัด ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  วางแผนจัดการดิน/ปุ๋ย เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตข้าว

จังหวัดปทุมธานี  มีพื้นที่ทำนาประมาณ 40.26% กระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ ซึ่งให้ผลผลิตข้าวแตกต่างกันตามศักยภาพของดิน และการจัดการดินและปุ๋ย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวและสนับสนุนการวางแผนการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการปลูกข้าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ จึงได้จัดทำ “โครงการการประเมินพื้นที่ปลูกข้าวด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบจำลองสำหรับการใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยครั้งเดียว” โดยทำการประเมินความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดปทุมธานีสามารถแบ่งเขตพื้นที่เหมาะสมเป็น 4 ระดับ คือ 1) พื้นที่เหมาะสมมาก ประมาณ 22 ไร่ 2) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 49.03 ของเนื้อที่ ซึ่งกระจายในทุกอำเภอ  3) พื้นที่เหมาะสมเล็กน้อย มีข้อจำกัดความเป็นพิษของดิน และปริมาณการกักเก็บธาตุอาหารในดิน  4) พื้นที่ไม่เหมาะสม ประมาณร้อยละ 36.76 ของเนื้อที่  มีข้อจำกัดของความอุดมสมบูรณ์ของดิน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ถนน ที่ดินดัดแปลง แหล่งน้ำ และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การใช้งานโปรแกรมคำนวณปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัด  เริ่มต้นดังนี้ 1.เรียกโปรแกรม Internet Explorer 2. พิมพ์ในช่อง Address  … http://203.150.10.52/organic/ แล้วจะขึ้นสู่หน้าหลักของโปรแกรม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 9 เมนู  โดยมีรายละเอียดของเมนูต่างๆ ดังนี้

เมนูที่ 1 หน้าหลัก เป็นหน้าจอแสดงการจัดกิจกรรมของโครงการปุ๋ยอินทรีย์

เมนูที่ 2 คำนวณปุ๋ยอินทรีย์เคมี เป็นหน้าจอแสดงการจัดกิจกรรมของโครงการปุ๋ยอินทรีย์ โดยตัวโปรแกรมจะไม่ทำงานหากยังไม่ทำการเลือกพันธุ์ เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมดของโปรแกรม จังหวัดที่ทำการปลูกพืช อำเภอ ตำบล และชุดดินเป็นต้น

เมนูที่ 3 พันธุ์พืชปุ๋ยอินทรีย์เคมี   ระบุชนิดพันธุ์พืชและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้ปุ๋ย

เมนูที่ 4 การผสมปุ๋ยอินทรีย์ตามความเหมาะสมของพืช

เมนูที่ 5 ชุดดินปุ๋ยอินทรีย์เคมี  จะบ่งบอกถึงคุณลักษณะของปุ๋ยฯ ทั้งหมด

เมนูที่ 6 ขั้นตอนการหมักปุ๋ยอินทรีย์

เมนูที่ 7 การพัฒนาเกษตรกร

เมนูที่ 8 คนเก่งปุ๋ยอินทรีย์เคมี  ประกอบด้วยรายชื่อเกษตรกรคนเก่งด้านการวิเคราะห์ดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์

เมนูที่ 9 ทีมงาน  ประกอบด้วยบุคลากรของ วว. ที่จัดทำโครงการ

 

 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38  หรือ Call  center วว. โทร.0 2577 9300  ในวันและเวลาราชการ  E-mail : [email protected]