ศพก.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน พร้อมเสริมทัพโครงการ 9101

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งขับเคลื่อน ศพก.ประชุมเครือข่ายระดับประเทศ ชี้แจงระเบียบบริหาร ศพก. เพื่อการดำเนินงานอย่างมั่นคง พร้อมเสริมทัพด้วยโครงการ 9101 กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้ ศพก.เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ศพก.ได้ดำเนินงานมาอย่างเป็นระบบและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ไปสู่การเติบโตในภาคเกษตรอย่างเห็นได้ชัด จากจีดีพีภาคเกษตรที่เคยติดลบก็กลับมาเป็นบวก ตรงนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืนได้ต่อไป

สำหรับการประชุมเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีตัวแทนของแต่ละเขตทั้ง 9 เขต เข้าร่วมประชุม พร้อมกับชี้แจงผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำความก้าวหน้าและปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นมาตกผลึกและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน รวมถึงแนวทางการพัฒนา ศพก.ในก้าวต่อไป ซึ่งการประชุมในแต่ละเดือนจะมีการหมุนเวียนสถานที่จัดประชุมกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัดแต่ละเขต เพื่อให้มองเห็นภาพของความก้าวหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากที่สุด เพื่อนำซึ่งการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง 2 เรื่องสำคัญด้วยกัน เรื่องแรกคือ การใช้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ.2560 ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดตั้งขึ้นในปีนี้ มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยระเบียบดังกล่าวประกอบด้วย 4 หมวดหลักใหญ่ 24 ข้อ และ 1 แนบท้าย ได้แก่ หมวด 1 บททั่วไป กล่าวถึงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ใน 4 เรื่องสำคัญ คือ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เป้าหมายในการดำเนินงาน 3 องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ หมวด 2 คณะกรรมการ ศพก. หมวด 3 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมวด 4 บทเฉพาะกาล ซึ่งระเบียบดังกล่าวถือเป็นระเบียบปฏิบัติและเครื่องมือชิ้นสำคัญที่จะช่วยให้คณะกรรมการ ภาคเกษตรกร เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ศพก. 882 ศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ส่วนเรื่องที่สองที่ได้แจ้งให้ทราบก็คือ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมผลักดันโครงการ 9101 เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนตามรอยเท้าพ่อให้ ศพก.ดำเนินการ โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของ ศพก. ซึ่ง ศพก.จะทำหน้าที่เป็นองค์กรภาคประชาชน ประธาน ศพก.จะมีบทบาทในฐานะกรรมการในระดับอำเภอ และเป็นผู้มีส่วนในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีการขยายตัวมีการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น ภายใต้ 8 กรอบกิจกรรมที่จะไปสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน และจะนำมาสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจการเกษตรจากชุมชนสู่มหภาคในอนาคต ซึ่งก็จะทำให้ให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติของ ศพก.