สภาเกษตรกรผลักดันพัฒนาไม้ผลอย่างเป็นระบบ ชี้จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 คณะกรรมการด้านพืชสวนสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้ พ.ศ…. นายสว่าง ชื่นอารมณ์ ประธานคณะกรรมการด้านพืชสวนสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ มีมูลค่ามากกว่าแสนล้านบาทต่อปี แต่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพขัดสน รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ทั้งๆที่ราคาผลไม้ที่ส่งออกมีราคาสูงแต่ราคาผลไม้เกษตรกรชาวสวนผลไม้กลับยังได้รับราคาที่ต่ำ มีความแตกต่างกับราคาที่ส่งออกไปต่างประเทศมาก สมควรที่ต้องพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การเข้ามีส่วนร่วมในตลาดและส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปขององค์กรชาวสวนผลไม้เพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาผลไม้ไทยอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปเพื่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้อย่างแท้จริงอันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรชาวสวนผลไม้ พ.ศ……. ทั้งนี้ พืชทุกตัวถ้ามี พรบ.กำกับดูแลมีกฎหมายรองรับ ควบคุม เพื่อให้อยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องตรงกับลักษณะเฉพาะของแต่ละชนิดสินค้าเกษตรโดย พรบ.ฉบับนี้มี 4 หมวด 26 มาตรา การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวไม่คิดแก้ปัญหาในระยะยาว เมื่อมีกฎหมายรองรับก็จะดำเนินการได้ดีกว่าโดยจะนำเสนอร่าง พรบ.ฉบับนี้สู่การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติในวันที่ 20 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป

สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปีการผลิต 2560 ผลไม้จะออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคมเป็นต้นไป นายสว่าง ระบุว่า คณะกรรมการฯมีแนวคิดในการหาลู่ทางการระบายผลผลิตให้มากที่สุด เช่นการเสนอให้จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าใน 5 จังหวัดภาคอีสาน และหาลู่ทางส่งออก ซึ่งได้หารือกับพลเอกณพล คชแก้ว ที่ปรึกษาหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลโดยได้รับคำแนะนำเพื่อดำเนินการนำผลผลิตไปแสดงที่ศูนย์จัดแสดงสินค้าที่ประเทศจีนในนามขององค์กรซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติจะให้การสนับสนุนต่อไป