ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ วว. พัฒนาและประยุกต์การใช้งานบล็อกประสาน

ลงนาม ม.สุวรรณภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพี่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผศ. ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกันระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาและประยุกต์การใช้งานบล็อกประสาน และนำไปสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกัน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานบล็อกประสานโดยเน้นทางด้านการทดสอบการนำความร้อน และการกันการลามไฟ พร้อมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ตามทฤษฎีและวิชาการของ มทร.สุวรรณภูมิ กับประสบการณ์จริงทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมของ “วว” เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ร่วมกัน

และร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสององค์กร ด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนากิจกรรม การถ่ายทอดด้านบล็อกประสาน และวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต ซึ่งการลงนามความเข้าใจในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาส และเป็นใบเบิกทางหรือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ และสืบสายสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันต่อไป