มก. คว้าอีกหนึ่งรางวัลความสำเร็จ เพื่อผู้สูงอายุ Good Design Awards (GMark) 2019, Tokyo, Japan

Silver Spoon หรือผลิตภัณฑ์ช้อนสำหรับผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ คว้ารางวัล GOOD DESIGN AWARD (GMark) 2019 โดยเข้ารับรางวัลจาก Atsushi Oi, president of Japan Institute of Design Promotion (JDP) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ช้อนสำหรับผู้สูงอายุ พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของนักออกแบบ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และนักอาชีวบำบัด ร่วมกันออกแบบ และทดลองใช้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือและแขน โดยออกแบบและพัฒนาเป็นเวลากว่า 3 ปี เพื่อช่วยให้สามารถรับประทานอาหารได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น