สว.ชี้ผลของสว.ชี้ผลของงานวิจัยเป็นตัวสะท้อนบทบาท สกสว. ทีมน้ำอีอีซี แนะปรับราคาน้ำในพื้นที่ตามต้นทุนจริง สกสว. ทีมน้ำอีอีซี แนะปรับราคาน้ำในพื้นที่ตามต้นทุนจริง

สว.แห่ชมนิทรรศการผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ของ ววน. “ประจิน จั่นตอง” ชี้ผลงานวิจัยช่วยชุมชนที่ขายได้จริงจะเป็นตัวสะท้อนบทบาทของ สกสว. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะที่ประธานแผนงานน้ำอีอีซีหารือ กปภ.พื้นที่ เตรียมปรับราคาน้ำประปาช่วงหน้าแล้งตามต้นทุนน้ำที่แท้จริง หวังลดการใช้น้ำร้อยละ 10 เป็นอย่างน้อย

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมชมนิทรรศการ “ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยประธานวุฒิสภาให้ความสนใจผลงานต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยสอบถามการใช้น้ำ ปริมาณน้ำและแหล่งน้ำในอีอีซีว่ามีเพียงพอหรือไม่ เช่นเดียวกับ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ อดีตรมว.เกษตรฯ ที่สอบถามการลดการใช้น้ำจริงในแต่ละภาคส่วน กระบวนการลดการใช้น้ำ น้ำที่บำบัดแล้วนำกลับมาใช้ได้จริงอย่างอิสราเอลหรือไม่ และต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเห็นผล

รศ.ดร. บัญชา ขวัญยืน นักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสมดุลน้ำและมาตรการลดการใช้น้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แผนงานวิจัยมุ่งเป้าการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้การสนับสนุนของ สกสว. และ วช. เปิดเผยว่า การประชุมแผนงานน้ำอีอีซีล่าสุดเพื่อหาทางออกให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกันและเป็นที่ยอมรับในการบำบัดน้ำเสียสำหรับผู้บริโภคในพื้นที่อีอีซี คือ อาจจะต้องมีการบำบัดรอบสองเพื่อให้ได้น้ำประปาส่งเข้าระบบในจังหวัดชลบุรี ส่วนในจังหวัดระยองส่งตรงให้โรงงานอุตสาหกรรมได้เลย

จากการลงพื้นที่สำรวจในอีอีซีพบว่ามีการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ระหว่างทางน้ำหายไปหมด ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ดังกล่าว คือ อาจจะต้องกำหนดราคาน้ำประปา โดยปรับราคาให้ลอยตัวตามต้นทุนที่แท้จริงตามหลักอุปสงค์อุปทาน ในปีที่แล้งมากราคาอาจจะสูงขึ้นคนก็ต้องยอมจ่าย จะทำให้คนประหยัดน้ำโดยอัตโนมัติ โดยได้หารือร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ที่ดูแลพื้นที่อีอีซี ก็เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวและจะแก้ระเบียบของอีอีซีเพื่อปรับปีธรรมดาและปีแล้งตามต้นทุนน้ำ เนื่องจากน้ำเป็นตัวสะท้อนต้นทุน หากทำได้จะลดการใช้น้ำลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 แน่นอน

ด้าน พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ซึ่งให้ความสนใจสอบถามผู้ประกอบการและนักวิจัยถึงการยกระดับสินค้าชุมชนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด้านการตลาด ว่าควรทำตลาดออนไลน์เพื่อขายตรงสู่ผู้บริโภคโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19

“การทำงานวิจัยกับชุมชนสุดท้ายแล้วจะต้องขายได้ บทบาทของ สกสว. จะส่งผลต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพในชุมชนและสังคมอย่างไร ผลงานที่ได้จะเป็นตัวสะท้อน มีใครที่เกี่ยวข้องบ้าง มีการต่อยอดเข้าสู่ตลาดอย่างไรเพื่อกลับมาซึ่งรายได้ของชาวบ้าน หากทำได้ก็จะสอดคล้องกับบทบาทใหม่ของ สกสว. ที่ต้องการเห็นชาวบ้านีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการเรียนรู้และช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้กับชาวบ้าน ตามเป้าหมายความร่วมมือระหว่าง สกสว. และสภานิติบัญญัติ ในการสื่อสารข้อมูลและสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติอย่างสร้างสรรค์” อดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้าย