สสวท. จับมือ ข้าวตราฉัตรปั้นอัจฉริยะเด็กไทย สู่เวที “โอลิมปิกวิชาการ”ปีที่17

ก้าวสู่ปีที่ 17 สสวท. จับมือ ข้าวตราฉัตร
กับภารกิจปั้นอัจฉริยะเด็กไทย สู่เวทีวิชาการระดับโลก ภายใต้ “โอลิมปิกวิชาการ”

“โครงการโอลิมปิกวิชาการ” หรือ “โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทย (หรือ สุดยอด Genius เด็กไทย คือ เด็กที่มีศักยภาพทางปัญญาสูงกว่าเด็กทั่วไป และมีความถนัดเฉพาะทางที่โดดเด่น) ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ” ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)

นายฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจข้าวและอาหารในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) เปิดเผยว่า โครงการโอลิมปิกวิชาการ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีเกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งปี 2563 นี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 ที่ข้าวตราฉัตรให้การสนับสนุนมาต่อเนื่อง ผ่านหน่วยงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างศักยภาพในตัวเด็กไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้แทนประเทศไทย หรือ สุดยอดอัจฉริยะเด็กไทยกลุ่มนี้ ที่มีศักยภาพทางปัญญาสูงกว่าเด็กทั่วไป และมีความถนัดเฉพาะทางที่โดดเด่น

ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จากหลายๆ ปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการฯ มีผู้แทนประเทศไทยหลายท่านที่เดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ และคว้าเหรียญรางวัล สร้างชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทย จนปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และกลับมารับใช้ประเทศชาติต่อ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ คุณหมอ คุณครู วิศวกร นักวิจัย เป็นต้น

โครงการฯ นี้ จะช่วยรวบรวมสุดยอดอัจฉริยะเด็กไทย เพื่อมาเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถ ทักษะทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชาที่ถนัดของเด็กให้สูงขึ้น เพื่อไปแข่งขันในเวทีระดับโลก นอกเหนือจากสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ด้านวิชาการ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้แทนประเทศไทยแล้ว สถาบันครอบครัวก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน

นอกเหนือจากโครงการโอลิมปิกวิชาการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเยาวชนไทยที่มีศักยภาพด้านอื่นๆ ภายใต้โครงการ “ข้าวไทย เด็กไทย” เพราะเด็กไทยมีความสามารถ ขาดแต่เพียงโอกาส เวทีให้เด็กๆ เหล่านี้ ได้แสดงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่ และพัฒนาศักยภาพนั้นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นภารกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนโครงการฯ ดีๆ แบบนี้มาตลอด

ปี 2563 นี้ ผู้แทนประเทศไทยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ด้วยการคว้าเหรียญรางวัล ได้ทั้งหมด 23 เหรียญ ได้แก่ 3 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน และ 12 เหรียญทองแดง นำความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย ดังเช่นการแข่งขันในทุกๆ ปีที่ผ่านมา

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาคณะผู้แทนประเทศไทย โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563 ให้กับผู้แทนประเทศไทย ทั้งหมด 23 คน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ข้าวตราฉัตรจัดขึ้น เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้แทนประเทศไทยที่คว้าชัยชนะและสร้างชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทย

อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยรุ่นหลัง ได้ประพฤติ ปฏิบัติตาม และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย โดยมีมูลค่าเหรียญรางวัล อาทิ เหรียญทอง มูลค่า 25,000 บาท, เหรียญเงิน มูลค่า 20,000 บาท, เหรียญทองแดง มูลค่า 17,000 บาท และประกาศเกียรติคุณ มูลค่า 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 534,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินขวัญถุงให้กับคณะผู้แทนประเทศไทย สาขาฟิสิกส์ (ระดับทวีปเอเชีย) จำนวน 3 คน ก่อนเดินทางไปแข่งขันฯ มูลค่า 5,000 บาทต่อคน และมอบข้าวตราฉัตรให้กับครอบครัวผู้แทนประเทศไทย และอาจารย์ รวมมูลค่าให้การสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปี 2563 จำนวน 1,800,000 บาท

สรุปผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2563
(ผู้แทนประเทศไทย ทั้งหมด จำนวน 26 คน)
สาขาวิชา รายชื่อ โรงเรียน ได้รับรางวัล
คณิตศาสตร์ นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง
นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายณฐนน เทอดไพรสันต์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญเงิน
นายนิธิศ อัญชลีนุกูล เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
ชีววิทยา นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทอง
นายกันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
นางสาวอาทิตยา สิมะอารีย์ มหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง
คอมพิวเตอร์ นายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์ มหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง
นางสาวพิมพ์รัก อภิรัชตานนท์ เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
นายพนธกร ประเสริฐสุข เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
นายกฤติธี รัชชนันท์ กำเนิดวิทย์ เหรียญทองแดง
ฟิสิกส์ นายศรัณย์ ไตรภัทรนันท์ เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายจุลจักร จงพิพัฒนากูล สวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายธิติพัทธ์ จันทราพิรัตน์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายวสวัตติ์ จิระสุวิบูลย์ มหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญทองแดง
นายกฤตเมษ ภาษีผล เตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง
เคมี นายวศิน เธียรวุฒิ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญเงิน
นางสาวชนันธร อาสน์สิริ เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายจิรภัทร รุจิรายุกต์ เตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นางสาวอภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ กำเนิดวิทย์ เหรียญเงิน

ฟิสิกส์ (ระดับทวีปเอเชีย)
นายกันตวิชญ์ อัศวดิษฐเลิศ กรุงเทพคริสเตียน ประกาศเกียรติคุณ
นายชินดนัย ตระการฐานณรงค์ กำเนิดวิทย์ ประกาศเกียรติคุณ
นายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล กรุงเทพคริสเตียน ประกาศเกียรติคุณ