ราชมงคลสุวรรณภูมิ ยกระดับภูมิปัญญาชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตฟื้นเศรษฐกิจยุค COVID-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน มุ่งเน้นให้ชุมชน มีกิน มีงาน มีอาชีพ มีเก็บและมีออม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน

ดร. ธารนี นวัสนธี หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาวัตถุพื้นถิ่นที่เป็นจุดเด่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี เป็นการดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดโครงการ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลอรัญญิก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง บูรณาการร่วมกับโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน เพื่อยกระดับภูมิปัญญาชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตฟื้นเศรษฐกิจยุค COVID-19 และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยว จากนักวิจัย นักวิชาการพัฒฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ จาก มทร.สุวรรณภูมิ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้นำชุมชนร่วมออกแบบกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลอรัญญิก และชุมชนต่างๆ ในอำเภอนครหลวงเข้าร่วมกว่า 50 คน

จะเห็นได้ว่า นอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว มทร.สุวรรณภูมิ ยังดำเนินงานด้านบริการวิชาการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเน้นหลักการให้บริการตามหลักพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีพร้อมส่งเสริมอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน มุ่งเน้นอาชีพและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพงานวิจัย โดยนำผลการวิจัยมาพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ชุมชน สังคม ส่งเสริมบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาอาชีพในด้านต่างๆ และเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจให้กับชุมชน อย่างต่อเนื่อง