คกก. มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 8 ร่างมาตรฐานใหม่ “น้ำนมควายดิบ-ฟาร์มควายนม- โรงเชือดชำแหละจระเข้” เตรียมประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไป

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อดำเนินการประกาศ เป็นมาตรฐานทั่วไปของประเทศต่อไป ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่

1.น้ำนมควายดิบ 2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม 3.แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม 4.การชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 5.การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสด 6.แนวทางปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด 7.การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงเชือดชำแหละจระเข้ และ8.แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีสำหรับโกโก้ 2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์เพื่อการบริโภค และ 3. การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พร้อมกับเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้ง 3 มาตรฐาน ดังกล่าวด้วย

ด้าน นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสาระสำคัญของร่างมาตรฐานใหม่ 8 เรื่อง คือ

1.น้ำนมควายดิบ เพื่อช่วยส่งเสริมการเลี้ยงควายนมให้เป็นอาชีพทางเลือกที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งควายนมสามารถให้ผลผลิตทั้งน้ำนมและเนื้อ รวมทั้งน้ำนมควายมีปริมาณโปรตีน แคลเซียม และไขมันสูง แต่คอเลสเตอรอลต่ำที่สำคัญช่วยส่งเสริมด้านการตลาดนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้เป็นสินค้าทดแทนการนำเข้าประเภทเนยและชีสที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาท 2.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม 3.แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม เพื่อกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มควายนม ครอบคลุมข้อกำหนดตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม การจัดการฟาร์ม บุคลากร สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควายนมมีสุขภาพดี และได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพ ในการนำไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

4.การชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อกำหนดการชันสูตรโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางห้องปฏิบัติการ ที่มีความสอดคล้องกับคู่มือการชันสูตรโรคสัตว์บกขององค์การสุขภาพสัตว์โลก เพื่อให้ได้มาตรฐานการชันสูตรโรคที่เป็นปัจจุบัน และมีความเหมาะสมกับการตรวจติดตามและเฝ้าระวังโรคของประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง การนำส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการ และการชันสูตรโรค ซึ่งมี 2 วิธีการหลัก คือ การตรวจหาเชื้อ (Identification of the Agent) และการตรวจทางวิทยาเซรุ่ม (Serological Test) 5.การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสด กำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสด ตั้งแต่ขั้นตอนการรับน้ำยางสด การทดสอบคุณภาพน้ำยางสด การควบคุมการปฏิบัติงาน จนถึงการขนส่งเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ได้น้ำยางสดที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปขั้นกลาง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

6.แนวทางปฏิบัติสำหรับการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้สด มีข้อกำหนดสอดคล้องกับมาตรฐาน Codex เรื่อง Recommended International Code of Practice for Packaging and Transport of Fresh Fruits and Vegetables (CXC 44-1995) ได้แก่

(1) การบรรจุหีบห่อเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตผลระหว่างการขนส่งและการจำหน่าย (2) วิธีปฏิบัติในการลดอุณหภูมิเบื้องต้น (3) การออกแบบ สภาวะ และวิธีการขนส่งและขนถ่าย ของอุปกรณ์ขนส่ง (4) การดูแลรักษาความสะอาดและซ่อมบำรุงพาหนะและภาชนะบรรจุขนาดใหญ่สำหรับขนส่งหรือตู้คอนเทนเนอร์ และ (5) การปฏิบัติที่ถูกต้องในการขนถ่ายผลิตผล การรักษาอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การไหลเวียนของอากาศ และการดัดแปรสภาพบรรยากาศในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่สำหรับขนส่งหรือตู้คอนเทนเนอร์ 7.การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงเชือดชำแหละจระเข้ กำหนดครอบคลุมตั้งแต่การจับบังคับและการขนส่งจระเข้มีชีวิตจากฟาร์มสู่โรงเชือด

การตรวจรับและเตรียมจระเข้ก่อนฆ่า การฆ่า การชำแหละ การตัดแต่ง การบรรจุ และเก็บรักษา จนถึงการขนส่ง เพื่อให้ได้ผลิตผลจระเข้ส่วนที่จะนำไปบริโภคที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งมาตรฐานฯนี้ใช้กับจระเข้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงจากฟาร์มที่ได้รับอนุญาต หรือแจ้งประกอบกิจการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่

และ 8.แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล แนวปฏิบัตินี้ เพื่อใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการ ครอบคลุมเหตุผล และแนวทางการปฏิบัติในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (มกษ. 9055-2562)