มนัญญา เปิดกระทรวงฟังเสียงผลกระทบร่างกฎกระทรวงจัดแถวมนัญญา เผยเบื้องต้นขยายเวลาตั้งค่าเผื่อหนี้สูญออกไป 5 ปี ให้เวลาปรับตัว

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการพบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าพร้อมที่จะเปิดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ต่อข้อกังวลในเรื่องผลกระทบของการออกร่างกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพ.ร.บ สหกรณ์ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ สหกรณ์ 2562 ซึ่งร่างดังกล่าว คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 6 ตุลาคม 2563 ขณะนี้ร่างอยู่ระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดอยากให้มาแสดงความเห็นเพื่อให้จบภายในรัฐบาลนี้ที่ได้ร่วมกันทำงานมาตั้งแต่ต้น เพื่อช่วยกันสร้างความแข็งแรงให้ระบบสหกรณ์ก่อนที่ครบกำหนด พฤษภาคม 2564

“ขอให้สมาชิกไปหารือกันเองในสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าจะมาหารือพร้อมกันที่กระทรวงเกษตรเมื่อไหร่ ซึ่งดิฉันพร้อมทุกที่ไม่เคยหลบหรือหนีปัญหา เพราะก่อนหน้าท่านไปคุยกันเอง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการยื่นหนังสือถึงดิฉัน อย่างไรก็ตาม เบี้องต้นได้ให้นโยบายไปว่ากรณีการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญที่เกรงว่าจะกระทบกับการบริหารธุรกรรมทางการเงินของท่าน ก็ได้ให้ขยายเวลาออกไป 5 ปี เพื่อให้เวลาปรับตัว” รมช.เกษตรฯ กล่าว

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ร่างกฎกระทรวงอยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย มีกำหนดจะต้องออกประกาศภายในเดือนพฤษภาคม 2564 และมีผลบังคับใช้ ซึ่งกรณีการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญที่จะขยายเวลาออกไป 5 ปีนั้น จะไปใส่ไว้ในบทเฉพาะกาลของร่างที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าให้เวลา 5 ปี เพื่อให้สหกรณ์ปรับตัวเพื่อให้ปฏิบัติได้ตามที่กฎกระทรวงกำหนด ทั้งนี้ ก่อนหน้ากรมฯ ได้มีการออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เมื่อปี 2563ให้สหกรณ์สามารถปรับโครงสร้างหนี้ ขยายเวลาการชำระหนี้ หรือการลดดอกเบี้ยให้สมาชิกเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบมาเป็นระยะๆ

สำหรับร่างกฎกระทรวงทั้ง 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2. ร่างกฎกระทรวงการรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน รวมถึงการกู้ยืมเงิน หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 3. ร่างกฎกระทรวงการบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4. ร่างกฎกระทรวงการจัดชั้นสินทรัพย์และกันเงินสำรองของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5. ร่างกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัว ธุรกรรมทางการดเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ทั้งนี้ นางสาวเกษราวรรณ จันทร์ฉาย ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัด ได้ยื่นหนังสือในประเด็นผลกระทบจากร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อ รมช.มนัญญา ในประเด็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากต้นเงินและดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระหนี้ ว่าหากร่างดังกล่าวออกมาจะกระทบกับสมาชิก ซึ่งส่วนมากเป็นเกษตรกร และขณะนี้ได้รับผลกระทบจากผลผลิตราคาตกต่ำ สภาพฝนฟ้าอากาศที่แปรปรวน และโควิด-19 ทำให้กระทบต่อการชำระเงิน เพราะฉะนั้นหากกฎกระทรวงนี้ออกมา จะกระทบกับสมาชิกจำนวนมาก