4 สมาคม ยอมรับ ผลสำรวจมันสำปะหลัง สศก. แม่นยำ ลุยปูพรมสำรวจปี 60 เม.ย.-พ.ค. นี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จับมือ 4 สมาคม มั่นใจ ผลสำรวจมันสำปะหลังโรงงาน ตรงกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ ระบุ ปี 59 ผลผลิต 31.16 ล้านตัน เนื้อที่เก็บเกี่ยว 9.07  ล้านไร่ และผลผลิตต่อไร่ 3,437 กิโลกรัม แจง ปี 2560 ลุยเก็บข้อมูลทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ระหว่างเมษายนถึงพฤษภาคมนี้

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตมันสำปะหลังโรงงานเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและนโยบายการผลิตมันสำปะหลังโรงงานภายในประเทศได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ โดยในปี 2559 ผลการสำรวจ พบว่า มันสำปะหลังโรงงาน (เก็บเกี่ยวตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) มีปริมาณผลผลิตหัวมันสด 31.16 ล้านตัน เนื้อที่เก็บเกี่ยว 9.07  ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่ 3,437 กิโลกรัม

ในการนี้ สศก. ได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าและผู้ผลิตมันสำปะหลัง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้า มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ทำการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังโรงงาน ซึ่งทั้ง 4 สมาคมได้ให้การยอมรับรายงานผลการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตรงกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่

สำหรับมันสำปะหลังโรงงาน เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถแปรรูปเป็นมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง และอื่นๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อาหาร อาหารสัตว์ สารให้ความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปผลิตเป็นเอทานอลซึ่งเป็นพลังงานทดแทนได้อีกทางหนึ่ง ทำให้ความต้องการใช้มันสำปะหลังโรงงานมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยแบ่งออกเป็นการใช้ในประเทศประมาณร้อยละ 20 – 25 ส่วนที่เหลือร้อยละ 75 – 80 เป็นการส่งออก

ทั้งนี้ ปี 2560 นี้ สศก. คาดว่าเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2560 จะลดลงจากปี 2559 เนื่องจากเกษตรกรขาดแคลนท่อนพันธุ์ จากภัยแล้งช่วงต้นปี 2559 ทำให้ต้นมันแห้งตายต้องปลูกหลายรอบ อย่างไรก็ตาม คาดว่า ผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนตั้งแต่กลางปี 2559 มากกว่าปี 2558  โดย สศก. จะทำการสำรวจในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 ในพื้นที่แหล่งผลิตในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และจะได้เผยแพร่ข้อมูลให้ทราบในระยะต่อไป ซึ่งท่านที่สนใจข้อมูล สามารถขอติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  โทร. 0 2561 2870 อีเมล [email protected]