ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ. นครราชสีมา จัด เวิร์กช็อปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ชุมชน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชุมชน เรื่องการเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ที่บ้านหลุ่งประดู่ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา มีบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อาทิ อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครราชสีมา ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ และให้มีมูลค่าสูงขึ้นซึ่งมีตัวแทนกลุ่มชุมชนเข้ารับฟัง และฝึกปฏิบัติ 32 คน

ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย และการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และความเป็นเลิศด้านบริการ ด้วยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มชุมชน ในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับผลิตภัณฑ์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มรภ.นครราชสีมากับชุมชน