หนองคาย เก็บข้อมูลความพอใจของผู้ใช้บริการ กศน.

ดร.มณฑาทิพย์ เสยยงคะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจัดบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ กศน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยตั้งใจศึกษาเก็บข้อมูลในพื้นที่ของผู้ใช้บริการ กศน.ตำบล 11 แห่ง ประกอบด้วย 1) กศน.ตำบลจุมพล 2) กศน.ตำบลชุมช้าง 3) กศน.ตำบลกุดบง 4) กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ 5) กศน.ตำบลวัดหลวง 6) กศน.ตำบลนาหนัง 7) กศน.ตำบลเหล่าต่างคำ 8) กศน.ตำบลสร้างนางขาว 9) กศน.ตำบลบ้านผือ 10) กศน.ตำบลเซิม และ 11) กศน.ตำบลทุ่งหลวง

ดร.มณฑาทิพย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการเก็บข้อมูลด้านการพัฒนาบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ กศน.ตำบล และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ กศน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ต่อการจัดบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ กศน.ตำบล ซึ่งทั้งหมดได้ดำเนินการศึกษาไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการ กศน.ตำบล มีความพึงพอใจในการพัฒนาบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ กศน.ตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.25 โดยเมื่อพิจารณารายตำบลพบว่าผู้ใช้บริการ กศน.ตำบล พึงพอใจในการจัดบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ กศน.ตำบลจุมพลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.73 รองลงมาเรียงตามลำดับ ได้แก่ กศน.ตำบลกุดบง คิดเป็นร้อยละ 97.08 กศน.ตำบลสร้างนางขาว คิดเป็นร้อยละ 96.24 กศน.ตำบลวัดหลวง คิดเป็นร้อยละ 96.08 กศน.ตำบลนาหนัง คิดเป็นร้อยละ 95.82 กศน.ตำบลเหล่าต่างคำ คิดเป็นร้อยละ 92.47 กศน.ตำบลชุมช้าง คิดเป็นร้อยละ 89.09 กศน.ตำบลบ้านผือ คิดเป็นร้อยละ 89.01 กศน.ตำบลทุ่งหลวง คิดเป็นร้อยละ 88.04 กศน.ตำบลเซิม คิดเป็นร้อยละ 79.17 และ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ คิดเป็นร้อยละ 78.62 และมีมีข้อเสนอแนะ อาทิ อยากจัด กศน.ตำบลทุกแห่ง เป็นลักษณะคล้ายห้องสมุดตำบล ควรมีมุมให้บริการที่น่าสนใจมากขึ้น เน้นสีสันให้สวยงาม เป็นต้น