ฝนชุกกดราคามัน เชื้อแป้งต่ำไม่ถึง 25%

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ขอความร่วมมือไปยังโรงแป้ง โรงงานเอทานอล ให้รับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณภาพจะต่ำกว่าที่ต้องการ และกรณีที่โรงแป้งทุกแห่งต้องปิดซ่อมบำรุงประจำปีในช่วงนี้ ได้ขอให้ทยอยปิดเพื่อให้เกษตรกรยังพอมีที่ขาย เนื่องจากขณะนี้มันในฤดูกาลผลิต 2559/60 เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว 31 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 82% ของผลผลิตทั้งหมด โดยหัวมันสดจังหวัดนครราชสีมาที่เชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.75 บาท เพราะประสบปัญหาฝนตกชุก เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต่ำเหลือ 11-18% และลานมันหยุดรับซื้อจากที่ไม่สามารถตากทำมันเส้นได้ เกษตรกรจึงต้องส่งโรงแป้งและโรงงานเอทานอลที่ให้ราคาตามคุณภาพ

นางนันทวัลย์ กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ รับซื้อและแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาด สนับสนุนเครื่อบสับมัน เพื่อทำมันเส้นสะอาดให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า และสนับสนุนเครื่องชั่งน้ำหนักให้ด่านที่มีการนำเข้ามันและกำกับดูแลการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน