อ.ต.ก. จัดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก คุณภาพดี มาตรฐานปศุสัตว์ OK ก.ก.ละ 140 บาท

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จำหน่ายหมูราคาถูกเพื่อประชาชน ภายใต้โครงการ “เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” ระหว่างวันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณ ตลาดริมน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ได้บริโภคหมูที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า โครงการ “เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์หมูราคาแพง ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อหมูที่มีมากขึ้น

และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้า และช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

โครงการ“เกษตรช่วยประชาชนลดค่าครองชีพ” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และกรมปศุสัตว์ จัดจำหน่ายหมูเพื่อประชาชน คุณภาพดี ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ถูกกว่าท้องตลาด การันตีด้วยมาตรฐานปศุสัตว์ OK เพียงกิโลกรัมละ 140 บาทราคาเดียว จำนวน 150,000 กิโลกรัม โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตเนื้อหมูมาตรฐานส่งออก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ณ ลานกิจกรรม ตลาดริมน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยกำหนดซื้อได้ท่านละไม่เกิน 5 กิโลกรัม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อสินค้ากันทั่วถึง

ทั้งนี้ ตลาด อ.ต.ก. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่ อ.ต.ก. กำหนด และจำกัดผู้ซื้อในพื้นที่จำหน่ายเนื้อหมู ไม่เกิน 40 ท่าน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว