กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือ ซีพีเอฟ ร่วมยกระดับมาตรฐานแรงงานในห่วงโซ่ผลิตสัตว์น้ำสู่ระดับสากล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนบริหารจัดการแรงงานในห่วงโซ่การผลิตกุ้งตามมาตรฐานแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสู่มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าและผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อก้าวไปอย่างยั่งยืน” การบริหารแรงงานของทุกสถานประกอบกิจการในธุรกิจกุ้งครบวงจร เขตประเทศไทย ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑ หรือ Thai Labour Standard: TLS 8001 โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย และ นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือซีพีและซีพีเอฟ และ นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ ร่วมด้วย

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตระหนักและให้ความสำคัญกับมนุษยชน การคุ้มครองแรงงานของไทย มีนโยบายสนับสนุนสถานประกอบกิจการของไทยยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานสู่สากล การลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และซีพีเอฟถือเป็นองค์กรชั้นนำดำเนินธุรกิจกุ้งแบบครบวงจรในประเทศไทย ในการนำมาตรฐานแรงงาน  เป็นการขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับประเทศและสากล เพื่อให้แรงงานในห่วงโซ่การผลิตกุ้งไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

“ซีพีเอฟ นับว่าเป็นองค์กรชั้นนำของไทย ที่สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ได้มาตรฐานอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด ความร่วมมือครั้งนี้มีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อแรงงาน ตลอดจนเป็นต้นแบบให้ภาคธุรกิจไทยเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน สินค้าบริการของไทยเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก” นายสุเทพ กล่าว

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ทางกระทรวงแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ โดยจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน จึงมุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงาน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาด สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้านการจ้างและสภาพการทำงาน เสริมสร้างธุรกิจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงกับ กลุ่มธุรกิจกุ้งครบวงจร ซีพีเอฟในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ส่งผลต่อสินค้าและบริการที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในเวทีการค้าโลก

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน พัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดี เทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล โดยซีพีเอฟตั้งเป้าหมายผลักดันให้ธุรกิจกุ้งครบวงจรมีสถานประกอบกิจการฟาร์มและโรงงานรวมกว่า 200 แห่งทั่วประเทศสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานภายในปี 2565 นี้ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน และสภาพการจ้างงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action

ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานของไทยและสากลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานประกอบการธุรกิจสัตว์น้ำ ได้รับรางวัลด้านแรงงานจากหลายหน่วยงาน ล่าสุด ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร รับถ้วยรางวัลพระราชทานใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลสถานประกอบกิจการขนาดกลางที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟยังได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2564 จากนิตยสาร HR Asia รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 จาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับภูมิภาคเอเชีย จาก Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) ในระดับ Gold Class ด้านดูแลและสร้างความผูกพันกับพนักงาน เคารพสิทธิมนุษยชน และดูแลความปลอดภัยพนักงานตามมาตรฐานสากล และซีพีเอฟยังได้รับคัดเลือกเป็น สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม