สศท.8 ชู ‘กลุ่มปูทะเลกาญจนดิษฐ์’ จ.สุราษฎร์ธานี ต้นแบบการขับเคลื่อน BCG Model อย่างยั่งยืน

นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน การเลี้ยงปูขาวเป็นอาชีพที่กำลังได้รับความสนใจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นสินค้าทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลรายย่อยที่ประสบปัญหาการขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้งทะเล หรือไม่มีเงินทุนในการเลี้ยงกุ้งทะเลได้หันมาสนใจการเลี้ยงปูขาวในบ่อดินเพื่อเป็นรายได้เสริม ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สศท.8 ได้ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงปูขาวแบบยั่งยืน ภายใต้กรอบโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยมี สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และได้มีการบูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สำหรับการเลี้ยงปูขาวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกรมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงปูขาว ซึ่ง 1 ในกลุ่มแปลงใหญ่ ที่ประสบความสำเร็จ คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็นกลุ่มต้นแบบที่มีศักยภาพการผลิตในพื้นที่ และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จากการลงพื้นที่ติดตาม พบว่าเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2564 ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 388 ไร่ สมาชิกเกษตรกร 50 ราย โดยมี นายนพดล ทวี เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ มีการเลี้ยงจำนวน 83 บ่อ ในรอบปีสามารถเลี้ยงได้ 2 รุ่น เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ย 109 บาท/กิโลกรัม/รอบการผลิต ซึ่งเกษตรกรจะนำลูกปูขาวตัวเล็กขนาดประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร มาเลี้ยงขุนในบ่อดินที่เตรียมไว้ให้เจริญเติบโตเต็มที่ มีเนื้อแน่นหรือไข่เต็มกระดอง การเลี้ยงมักจะเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีการใช้ยาหรือสารเคมี ซึ่งลูกปูนำมาเลี้ยงจะได้จากแหล่งเพาะเลี้ยงลูกปูในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ และบางส่วนได้จากการจับตามป่าชายเลน ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงเฉลี่ย 2-3 เดือน จึงสามารถจับปูขาวขายได้ในน้ำหนักตัวประมาณ 374 กรัม/ตัว เกษตรกรได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 373 บาท/กิโลกรัม/รอบการผลิต คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 264 บาท/กิโลกรัม/รอบการผลิต ทั้งนี้ ในปี 2564 ทางกลุ่มได้ผลตอบแทนรวม 5.50 ล้านบาท คิดเป็นกำไรรวม 3.89 ล้านบาท

ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ในช่วงที่ผ่านมา (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565) แบ่งตามชนิดและขนาด คือ ปูเนื้อขนาดจัมโบ้ 600 กรัมขึ้นไป/ตัว ราคา 850 บาท/กิโลกรัม, ขนาด 500 กรัม/ตัว ราคา 750 บาท/กิโลกรัม, ขนาด 400 กรัม/ตัว ราคา 650 บาท/กิโลกรัม และปูไข่ ขนาด 300-399 กรัม/ตัว ราคา 850 บาท/กิโลกรัม, ขนาด 200-250 กรัม/ตัว ราคา 750 บาท/กิโลกรัม ส่วนการจำหน่ายผลผลิตของกลุ่ม ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 50 ขายผ่านร้าน “ปูเลกาญจนดิษฐ์” ซึ่งเป็นร้านของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ รองลงมาร้อยละ 40 ส่งจำหน่ายภัตตาคารและร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 7 ส่งจำหน่ายกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 ขายผ่านตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการแปรรูปเป็นปูดองน้ำปลา จำหน่ายทางร้านปูเลกาญดิษฐ์ จำหน่ายให้ร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และขายผ่านออนไลน์

 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ นับเป็นกลุ่มต้นแบบที่มีแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทำโครงการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปปูทะเลอย่างครบวงจร และการปล่อยลูกพันธุ์ปูทะเลลงสู่ธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเลี้ยงปูขาว และที่สำคัญได้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี สนับสนุนให้ความรู้ในการเลี้ยงปูขาว การแปรรูป การลดต้นทุนการผลิต สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ให้ความรู้การทำบัญชีฟาร์ม บัญชีครัวเรือน ทั้งนี้ สมาชิกทุกคนในกลุ่มแปลงใหญ่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมประมง อีกทั้งในอนาคตทางสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมผลักดันให้มีการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจข้อมูลการเลี้ยงปูขาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077-240-612 อี-เมล [email protected] หรือสนใจข้อมูลการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายนพดล ทวี ประธานกลุ่ม โทร. 089-652-0370 ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน” ผู้อำนวยการ สศท.8 กล่าวทิ้งท้าย