สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Conference) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด มีพนักงานเข้าร่วม 257 คน ว่า สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบงานด้านธุรการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด ดำเนินการ รวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ภารกิจหลักคือการประสานดำเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งการดำเนินงานจะต้องติดต่อสื่อสาร ประสานงานและเข้าร่วมการประชุมในวาระต่างๆ ดังนั้น เรื่องการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องมีเนื้อหา ความชัดเจน กะทัดรัด สามารถสร้างความเข้าใจและสื่อสารความต้องการจากการประชุมไปยังผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดการฝึกอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” เรื่อง “คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมองค์กรพอเพียงยั่งยืน, “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” โดย นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ, “การวางแผนการประชุมอย่างมีคุณภาพ”, “การวางแผนกลยุทธ์”, “ทฤษฎีงาน”, “เทคนิคการออกพื้นที่ทำงานให้ได้งาน”

โดย นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้รับความรู้ เรียนรู้หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ ของหนังสือราชการและรายงานการประชุม การสรุปเนื้อหา การย่อความ การขยายความ พร้อมทั้งเรียบเรียงความคิด และพัฒนาทักษะให้สามารถเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2565 โดยคาดหวังว่าพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจักได้นำความรู้ ทักษะ และเทคนิคแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป