รมว.เกษตรฯ ญี่ปุ่น เยือน “คูโบต้าฟาร์ม” สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ นายเก็นจิโร่ คาเนโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางเยือน “คูโบต้าฟาร์ม” เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการเกษตรที่นำแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า ตลอดจนเทคโนโลยี IoT ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ภายใต้แนวคิด End to End Solutions การทำเกษตรแบบครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร และผลักดันภาคการเกษตรไทยสู่วิธีการทำเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming อย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)

นายเก็นจิโร่ คาเนโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น (Mr.Genjiro Kaneko Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan) พร้อมด้วย นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Mr.Nashida Kazuya Ambassador of Japan to Thailand) เข้าเยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม (KUBOTA FARM) ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานสยามคูโบต้า ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มเครือของคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และเอสซีจี (SCG) ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตที่ส่งมอบสินค้าและบริการเคียงข้างเกษตรกรไทยมากว่า 44 ปี โดยมี นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วย นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิเมนต์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ พร้อมคณะได้รับฟังภาพรวมของภาคการเกษตรในประเทศไทย ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของสยามคูโบต้า และชมโซลูชันต่างๆ ผ่านจอ Interactive ต่อด้วยการขึ้นรถลากเพื่อชมการสาธิตโซลูชัน นวัตกรรม และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรในแต่ละโซนของคูโบต้าฟาร์ม

นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการมาเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะในครั้งนี้ว่า สยามคูโบต้ามีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในครั้งนี้ ซึ่งคูโบต้าฟาร์มเป็น Innovative Farming Experience Center ฟาร์มสร้างประสบการณ์การเกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด End to End Solutions จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยนำเอาองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS นวัตกรรมเกษตรครบวงจร เอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้ามาประยุกต์ใช้ตลอด 10 โซนการเรียนรู้ บนพื้นที่กว่า 220 ไร่

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอเทคโนโลยี IoT จากประเทศญี่ปุ่น อาทิ Crop Calendar ปฏิทินการเพาะปลูก เพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างแม่นยำและมีแบบแผน นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะจากคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (Agri Machinery Innovation and KUBOTA Smart Agri System หรือ KSAS) มาช่วยลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ผลผลิตและรายได้ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาการทำเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรเองเหมือนที่คูโบต้าฟาร์ม ตลอดจนยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น