วว. จัดกิจกรรม CSR อบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่คลองห้า จ.ปทุมธานี

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่คลองห้า” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ของ วว. ที่มีประสิทธิภาพสามารถยืดอายุสินค้า เก็บไว้ได้นาน และปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบๆ คลองห้า ทำให้พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการในชุมชน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพให้ยั่งยืน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ วว. มุ่งมั่นในการดำเนิินงานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. ภายใต้้มาตรฐาน ISO 26000 โดยคำนึึงถึึงการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ สิ่งแวดล้้อมและสัังคม ตลอดจนการนำทรััพยากรธรรมชาติิมาสร้้างคุุณค่่าให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างแท้้จริง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศรีนวล   ทิพาพงษ์ผกาพันธ์  กำนันตำบลคลองห้า นายพิกุล เจนกระบวน ผู้ใหญ่หมู่ที่ 12 ดร. นฤมล รื่นไวย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร และบุคลากร วว. คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชุมชนโดยรอบคลองห้า เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 19  สิงหาคม 2565 ณ ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ วว.ดำเนินงานตามมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการนำไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปด้วยความมั่นคงโดยคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354