มทร.ศรีวิชัย ปรับกลยุทธ์ เน้น “ทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่การศึกษาในอนาคต”

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2565  ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ สู่ระบบการศึกษาในอนาคต” ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาว ภายใต้ความเชื่อมโยงระหว่างแผนและนโยบาย ฉบับต่างๆ ในระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย สำคัญของรัฐบาล และแผนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในปัจจุบันภายใต้อิทธิพลความเป็นพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 และการเปิดเสรีด้านการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับกลยุทธ์ เพื่อรองรับสภาพการแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงยิ่งขึ้น สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ พยายามพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเองให้สามารถแข่งขันได้ เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-learning) การจัดหลักสูตรเฉพาะทางที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

ในอนาคต มทร.ศรีวิชัย จะทำการขับเคลื่อนแผนและนโยบายในระดับชาติ และระดับมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Megatrends) ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาสำหรับอนาคต ดังนั้น การสัมมนาระดมความคิดเห็น เชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2565 เป็นการทบทวนและแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย แผนในการบริหารจัดการการอุดมศึกษารูปแบบใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

สำหรับการขับเคลื่อนในครั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทาง นโยบาย แผนในการบริหารจัดการการอุดมศึกษารูปแบบใหม่ สามารถระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางการเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย แผนในการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต