สวพส. จัดฝึกอบรม หลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1 หรือ นพส.1”

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรม หลักสูตรนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1 หรือ นพส.1” (Training Program on Sustainable Highland Development Using the Royal Project System #1) โดยมีนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ กล่าวว่า หลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1 (นพส.1)” นี้ เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของทุกหน่วยงาน ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อันจะก่อให้เกิดการประสานพลัง ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและบ้านเมือง

 หลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง” สวพส. ได้พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาจากประสบการณ์และผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงและ สวพส. ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น การได้รับรางวัลเลิศรัฐของรัฐบาล และแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs (SDG Good Practices) เป้าหมายที่ 2, 12, 13 และ 15 ของสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs – UN DESA) ซึ่งเนื้อหาการฝึกอบรมได้เน้นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจโดยการเรียนรู้จากตัวอย่างผลสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ซึ่งมีทั้งการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงและมีผลงานเชิงประจักษ์ การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนจากพื้นที่และกิจกรรมตัวอย่างที่เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่ม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354