ธ.ก.ส.เปิดขายประกันนาข้าว เริ่ม 1 ก.ค. นี้ ตั้งเป้าพท. 30 ล้านไร่

นายสมบูรณ์ ดาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560 ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่ทั่วประเทศ วงเงินรวม 2,700 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแก่เกษตรกรผู้ขอเอาประกันภัย แบ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. 25 ล้านไร่ และพื้นที่จำนวนไม่เกิน 8 แสนไร่

นายสมบูรณ์กล่าวว่า กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และศัตรูพืช หรือโรคระบาด โดยจำนวนเงินความคุ้มครองสำหรับ 6 ภัยแรก จำนวน 1,260 บาท ต่อไร่ และ จำนวน 630 บาท ต่อไร่ สำหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 90 บาท ต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษี) โดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 54 บาท ต่อไร่ และ ธ.ก.ส.จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 36 บาท ต่อไร่ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส.เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 เกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.สามารถซื้อกรมธรรม์ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำหรับพื้นที่ภาคใต้ซื้อกรมธรรม์นี้ได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน