สยามคูโบต้า และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) เปิดตัว “เกษตรทิพย์ฟาร์ม” ต่อยอดจาก Smart Community สู่การเป็นต้นแบบ Smart Farm ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ต่อยอดความก้าวหน้าของศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า (SKCE) เปิดตัว “เกษตรทิพย์ฟาร์ม” ฟาร์มนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่สู่ความยั่งยืนกับ 6 โซนการเรียนรู้ บนพื้นที่ 11 ไร่

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการเปิดตัว “เกษตรทิพย์ฟาร์ม” ว่า จากโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้าที่มีแนวคิดที่ต้องการให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มด้วยการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเป็น “ชุมชนต้นแบบ” ทางการเกษตรที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กลุ่มเกษตรกรหรือผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้วิถีการทำเกษตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2554 สยามคูโบต้าได้เริ่มพัฒนาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีจุดเด่นด้านการเพาะปลูกข้าวแบบอินทรีย์ 100% และได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายบุญมี สุระโคตร ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) กล่าวว่า เกษตรทิพย์ฟาร์ม คือฟาร์มนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่สู่ความยั่งยืนที่เกิดจากความตั้งใจที่จะผลักดันการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่ทำเกษตรสมัยใหม่ที่ต่อยอดจาก Smart Community  สู่การเป็นต้นแบบ Smart Farm เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบ Smart Farming ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด Modern Organic Farm ที่ออกแบบและพัฒนาฟาร์มโดย บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง เอสซีจี สยามคูโบต้า และคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนเกิดความยั่งยืน รวมถึงลูกหลานคนรุ่นใหม่ของชุมชนกลับมาสานต่ออาชีพเกษตรรองรับแรงงานคืนถิ่น ในขณะเดียวกัน ก็ยังผสานกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเอาไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน

ทั้งโดยพื้นที่ภายในฟาร์มมีทั้งหมด 11 ไร่ แบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่

  1. โซน Green House หรือโรงเรือนอัจฉริยะ
  2. โซนไม้ผลมูลค่าสูง
  3. โซนพืชสร้างรายได้เร็ว
  4. โซนโซลาร์เซลล์
  5. โซนแปลงข้าวตัวอย่าง
  6. โซนพืชสมุนไพร

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต ทางกลุ่มจะเพิ่มโซนโฮมสเตย์ และโซนคาเฟ่ รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ที่เหมาะสมมาติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มีความสนใจการทำเกษตร รวมถึงจัดทำแผนหลักสูตรการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มด้วย

เกษตรกรและผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (เกษตรทิพย์) ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปิดทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. Facebook : Boonmee Organic Farm เกษตรอินทรีย์ลุงบุญมี โทรศัพท์ 086-322-8953