ศวพ. ถ่ายทอดความรู้ส้มโอแปลงใหญ่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ (ศวพ.) ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ส้มโอ) เมืองลอง จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ตัดแต่งกิ่งส้มโอ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลผลิตใหม่ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน คือ แปลงส้มโอที่ให้ผลผลิตแล้ว และแปลงส้มโอที่ต้นอายุ 2-4 ปี ณ แปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส้มโอตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมื่อเร็วๆ นี้