CPF ชูความสำเร็จ 21 ปี ระบบ “ไบโอแก๊ส” Best Practice หนุนปศุสัตว์รักษ์โลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยกต้นแบบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ตามหลัก BCG Economy Model ชูระบบไบโอแก๊ส (Biogas) ในฟาร์มสุกรและคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ หนุนกระบวนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 490,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ตอกย้ำเป้าหมายส่งเสริมภาคปศุสัตว์รักษ์โลก และช่วยลดโลกร้อน

นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับระบบการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบอาหารยั่งยืน โดยเฉพาะการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยการนำหลักเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG มาใช้บริหารจัดการธุรกิจ หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในฟาร์มสุกร โดยนำระบบไบโอแก๊ส (Biogas) มาเปลี่ยนมูลสัตว์เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งซีพีเอฟเป็นองค์กรที่นำร่องดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 เป็นเวลา 21 ปีแล้ว

ด้าน นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำพลังงานทดแทนมาใช้ในคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ซีพีเอฟทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุดรธานี จันทบุรี และสงขลา ทำให้สามารถจัดการของเสียในกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ ด้วยการผลิตไบโอแก๊สจากมูลไก่เป็นกระแสไฟฟ้าใช้เองในสถานประกอบการ ช่วยลดกลิ่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังช่วยลดต้นทุนด้านไฟฟ้าลง 70-80% รวมทั้งยังได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการของโรงคัดไข่ไก่

ขณะเดียวกัน น้ำหลังการบำบัดจากระบบไบโอแก๊ส นำไปใช้หมุนเวียนผสมกับมูลไก่ในระบบฯ โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำดิบจากธรรมชาติ ส่วนกากไบโอแก๊สหลังการบำบัด มีเกษตรกรที่ขอไปใช้ประโยชน์ในการปรับสภาพดินก่อนที่จะปลูกพืชหรือทำนา ส่วนน้ำหลังการบำบัดเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุเหมาะกับการเติบโตของพืช ส่งต่อให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงฟาร์ม นำไปใช้กับแปลงเพาะปลูก ช่วยให้ผลผลิตเติบโตได้ดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี

จากการที่ซีพีเอฟพัฒนาการกำจัดของเสียและน้ำเสียที่เกิดจากมูลสัตว์ของฟาร์มเลี้ยงสุกรและคอมเพล็กซ์ไก่ไข่ โดยมีการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในการบำบัดมูลสัตว์และน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่ นอกจากจะช่วยลดกลิ่นและการปล่อยก๊าซมีเทนที่จะออกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งได้นำก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากระบบก๊าซชีวภาพไปผลิตกระแสไฟฟ้า และนำกลับมาใช้ในฟาร์มเลี้ยงสุกรและไก่ สามารถทดแทนไฟฟ้าได้ 69 ล้านหน่วย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 490,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี