สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ในฐานะมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ต้องทบทวนบทบาทหน้าที่และภารกิจให้มีความสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูงสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาการผลิตและบริการแก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ด้วยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รวมไปถึงแผนและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถยกระดับในการบริหารจัดการการเรียนการสอน การบริหารงาน และการบริหารทรัพยากรศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะแก่บุคลากรให้ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพในการพัฒนาองค์กรต่อไป