กรมการข้าว ส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 มุ่งส่งเสริมเกษตรกรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท นำทีมสื่อมวลชนดูงาน โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร ส่งเสริมเกษตรกรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวในการเพาะปลูก ณ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท

นายสุวิทย์ เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กล่าวว่า สำหรับโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มีพื้นที่ที่รับผิดชอบโครงการด้วยกัน 3 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4,336 ครัวเรือน คิดเป็นปริมาณเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1,734,000 กิโลกรัม โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนั้น มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดกรมการข้าว ซึ่งหากเกษตรกรยังคงใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บไว้เองหลายรอบซึ่งมีผลทำให้คุณภาพข้าวลดลง จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ด้าน นายวินัย จีนจัน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโพธิ์เจริญ ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ถือว่าเป็นโครงการที่ดีต่อเกษตรกร เพราะว่าเกษตรกรชาวนา การใช้เมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งในแต่ละปีเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ในปริมาณที่มากพอสมควร ต้นทุนก็สูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อมีโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เข้ามา เกษตรกรก็มีตัวเลือก ช่องทางการซื้อเมล็ดพันธุ์มากขึ้น รวมถึงราคาที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้แก่เกษตรกรถูกกว่าท้องตลาดกิโลกรัมละ 3 บาท ซึ่งถ้าตลาดทั่วไปราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณกิโลกรัมละ 10 บาท ก็ถือว่าเป็นผลดีที่เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ และยังได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งตอนนี้ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทก็ได้เข้ามาสร้างความรู้ ความเข้าใจในโครงการมากขึ้น ผ่านการประชุมอบรม เรื่องการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มอยู่ระหว่างการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มสามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต

ด้าน นายอุทัย บัวศรีตัน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตนเองมีความสนใจและอยากนำพาเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เพื่อพัฒนาให้กลุ่มผลิตข้าวได้คุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น มีแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ที่ชัดเจน สามารถต่อรองราคากับท้องตลาดได้ อีกทั้งยังสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ในราคาที่ถูก ก็ส่งผลให้เกษตรกรมีกำลังในการซื้อมากขึ้น ผลผลิตข้าวก็มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

หากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถรวมกลุ่มและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประธานศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2564/65 และไม่ได้รับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวจากหน่วยงานของกรมการข้าวในปี 2565-2566

2. เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ไร่ละ 15 กิโลกรัม รายละไม่เกิน 450 กิโลกรัม