เกษตรอำเภอหนองแค เชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เชิญชวนผู้เพาะปลูกพืชขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2566 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ควรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพาะปลูกแล้ว 15 วัน ให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร หากเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นควรแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปี

นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอหนองแค กล่าวว่า จากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี ที่มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2566 กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยให้สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องเกษตรกรให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เมื่อเกษตรกรทำการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน ให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร หากเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และเป็นข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร รวมถึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช และสนับสนุนโครงการตามมาตรการภาครัฐต่างๆ นั้น

นายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค ขอแนะนำทางเลือกสำหรับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. แจ้งกับเจ้าหน้าที่ โดยยื่นแบบ ทบก.01 (เกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่)

1.1 ณ สถานที่รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนี้

– สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆ กำหนด

– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน

1.2 ผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

  1. เกษตรกรดำเนินการด้วยตนเอง

– ผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook (เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม)

– ผ่าน e-F0rm ที่ https://efarmer.doae.go.th (เกษตรกรรายใหม่ แปลงใหม่)

ทั้งนี้ ในปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-Form เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร และตอบโจทย์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ทำให้ในปัจจุบันเกษตรกรทุกรายที่เพาะปลูกหรือประกอบกิจกรรมทางการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกผลไม้ ปลูกพืชแบบสวนผสม ทำนาเกลือสมุทร และเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ 2 ทาง คือ แจ้งกับเจ้าหน้าที่ และดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

สำหรับจำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้กำหนดไว้ ดังนี้

– ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น นาเกลือ จำนวน 1 ไร่

– ผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 1 งาน

– ปลูกพืชในโรงเรือน 72 ตารางเมตร

– เพาะเห็ด ทำผักงอก 30 ตารางเมตร

– แมลงเศรษฐกิจ 10-20 รังขึ้นไป แล้วแต่ชนิดแมลง

ในปี 2566/67 สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีเนื้อที่การเพาะปลูกขั้นต่ำแต่ละชนิดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ โดยต้องมีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการเกษตรในเนื้อที่แจ้งขึ้นทะเบียนดังกล่าวในรอบปีเพาะปลูกนั้นๆ เกิน 8,000 บาทขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน