นักศึกษาสถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา คว้ารางวัลการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

“คนเก่ง มทร.ศรีวิชัย” นางสาวจัฟฟา ลาเต๊ะ ได้รับรางวัลชมเชย นางสาวสิรินยา สุจริต นางสาวประภากร มณีพิสุทธิพันธ์ และ นายประพนธ์ ชนะพล” ผู้เข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย ในโครงการสร้างการรับรู้การส่งเสริมการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงาน OTOP Midyear 2023 ดำเนินงานโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาการออกแบบ อาจารย์ณัฐชนา นวลยัง และ ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผลงานได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายของซุ้มประตูวันฮารีรายอ (Pintu Gerbang Satu Bangsa melayu) และลวดลายพรรณพฤกษา ลายปักษาสวรรค์ ซึ่งเป็นลวดลายจากบล็อกพิมพ์บาติกโบราณ โดยใช้ผ้าจากอุทยานผ้าปาเต๊ะชุมชนบาโงเปาะเล็ง (ปาเต๊ะไทยแลนด์) และผู้ประกอบการ Saloma Patek อำเภอสุไหงโก-ลก นราธิวาส และในกระแสที่โลกกำลังเผชิญกับสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เกิดขยะทางด้านสิ่งทอจำนวนมาก ผู้ออกแบบจึงนำแนวคิดเพื่อความยั่งยืน (Sustainable) มาใช้ เนื่องจากในการตัดเย็บแต่ละครั้งจะมีเศษผ้าค้างจักรจำนวนมาก จึงนำเศษผ้าที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด สามารถพัฒนาภูมิปัญญาไทย ช่วยป้องกันขยะพลาสติกไม่ให้ย่อยสลายไปเป็นไมโครพลาสติกและไม่สร้างขยะสิ่งทอเพิ่ม

ทั้งนี้ ผู้ออกแบบขอขอบพระคุณ กรมการพัฒนาชุมชน / กระทรวงมหาดไทย /สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / กลุ่มผู้ประกอบการ Saloma Patek กลุ่มอุทยานผ้าปาเต๊ะชุมชนบาโงเปาะเล็ง (ปาเต๊ะไทยแลนด์) ห้องเสื้อสุนิษา ที่ปรึกษาด้านการตัดเย็บ และตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้านมา ณ โอกาสนี้