แจกคูปองดิจิทัล 10,000 บาท ยกระดับไทยสู่เกษตรดิจิทัล เริ่มตั้งแต่วันนี้-15 มี.ค. 67

กรมส่งเสริมการเกษตร ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านกระบวนการผลิตและการจัดการที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต การลดต้นทุน เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ดำเนินการ โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ภายใต้มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) เพื่อสนับสนุนเกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างกระจายตัวและทั่วถึงในวงกว้าง ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริม ผลักดันให้ภาคเกษตรไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาวต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมรับการสนับสนุนคูปองดิจิทัล “depa mini Transformation Voucher” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับคูปองดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (10,000 บาทต่อราย)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการด้านการเกษตร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) กับกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากแปลงเรียนรู้ต้นแบบ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)” จากพื้นที่เป้าหมายกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 42 จุด ไม่เคยได้รับการสนับสนุนระบบน้ำอัจฉริยะจาก depa มีความพร้อมต้านระบบสาธารณูปโภค ณ แปลงเกษตร ได้แก่ แปลงปลูกพืช ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีความเสถียร และโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน มีบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินสนับสนุนของโครงการ สามารถสมัครตามขั้นตอนของกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้

เงื่อนไขการรับสมัคร

จำกัดสิทธิ์ 1 ครัวเรือนต่อ 1 คูปอง โดยสนับสนุนรูปแบบงินให้เปล่าสูงสุด วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยครอบคลุมการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ (การควบคุมการให้น้ำแบบอัตโนมัติ) จากบริษัทที่มีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ผ่านระบบ Tech Hunt เท่านั้น แปลงเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุน ต้องมีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเภษตรในทะเบียนเกษตรกร พร้อมยินยอมรับการสนับสนุนตามเงื่อนไขของกรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงาน ดีป้า และรับสิทธิ์ต้องดำเนินการจัดซื้อ และชำระค่าใช้จ่ายของชุดอุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะด้วยตัวเองก่อน และนำหลักฐานประกอบการยื่นเพื่อขอการสนับสนุนในภายหลัง

นอกจากนี้ ผู้รับสิทธิ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกดีป้า ผ่าน depa LNE Official จำนวน 20 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครขอรับสนับสนุน คูปองดิจิทัลจำนวน 20 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการสนับสนุนของโครงการ การจัดงบสนับสนุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานดีป้า และยินยอมให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอุปกรณ์ IOT / Sensor รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการแปลงเกษตร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกเพื่อการบริหารจัดการแปลงโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และยินยอมให้เปิดผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง