กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนเกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัย

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะและความชำนาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงหันมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ส่งเสริม พัฒนา และดูแลในการวางแผนการผลิตสินค้าปลอดภัย มีปริมาณคุณภาพต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลด้านการตลาด มีตลาดจำหน่ายผักผลไม้ที่แน่นอน เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม

ผ่านโครงการผักร่วมใจผักปลอดภัย ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่ตลาดที่ต้องการสินค้าปลอดภัย คือโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนโยบายในการเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้ป่วย รวมทั้งยังต้องการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทยที่ผลิตพืชปลอดภัยอย่างยั่งยืน

โดยการรับซื้อผลผลิตผัก ผลไม้ จากเกษตรกรโดยตรง ประกอบด้วย ผลไม้ เช่น สับปะรด กล้วย เงาะ ส่วนพืชผักจะประกอบด้วยผักผล เช่น แตงกวา ฟักทอง มะเขือ และผักใบ เช่น ผักกาดหอม ผักชี คะน้า เป็นต้น ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ต้องมีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น เกษตรอินทรีย์ GAP การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS หรือเกษตรคัดสรรรับรองความปลอดภัย รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยรหัสสินค้าหรือ QR Code

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุน กำกับดูแลการผลิตของเกษตรกรหรือเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจำหน่ายสินค้าให้โรงพยาบาล ให้มีการปฏิบัติที่ดีตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ให้มีความปลอดภัยตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพืชผักที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเพื่อนำส่งให้กับโรงพยาบาลราชวิถี ส่วนหนึ่งมาจากแปลงใหญ่ผักตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ โดยสมาชิกในกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน GAP มากกว่าร้อยละ 80 และมีการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในตัวอย่างผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ เป็นการรับรองความปลอดภัยของผลผลิตได้เป็นอย่างดี

ซึ่งการร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต โดยกลุ่มผู้บริโภคหลักของโรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นโอกาสให้แก่เกษตรกรที่ผลิตพืชปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีตลาดในการจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และเกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม