สถาบันไฟฟ้าฯ เผยปี 2567 อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โตต่อเนื่อง แม้เผชิญเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเป็นผลจากผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมมีความต้องการในตลาดโลก ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักที่ยังคงขยายตัวได้รับแรงหนุนจาก Digital Transformation และ Sustainable ได้แก่ โซลาร์เซลล์ เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า และกล้องถ่ายบันทึกภาพ เป็นต้น อีกทั้งปริมาณสินค้าคงคลังเริ่มลดลงหลังจากในปี 2023 ที่ผ่านมาปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่สูง ถึงแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะมีความไม่แน่นอน แต่ผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมได้รับแรงหนุนจากกระแสของโลกที่ส่งผลต่อความต้องการของสินค้าในอุตสาหกรรม

แผนกบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้นำเสนอรายงานภาวะอุตสาหกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2024 (ข้อมูลสะสมถึงเดือนธันวาคม 2023) เพื่อรายงานสถาการณ์ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาคการค้าและการผลิต โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมฯ ปี 2023 ขยายตัวทั้งมูลค่าส่งออก มูลค่านำเข้า มูลค่าจำหน่าย มูลค่าผลิตและมูลค่าตลาด โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.74,  3.71,  28.21,  9.19 และ 6.22 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่สถานการณ์เงินเฟ้อที่ทั่วโลกยังคงเผชิญอยู่ถึงแม้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะใช้นโยบายทางการเงินเพื่อควบคุมสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์เงินเฟ้อนั้นกระทบต่อราคาต้นทุนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป จากการคาดการณ์ของ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจปี 2024 ทั่วโลกขยายตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและสถานการณ์เงินเฟ้อจะคลี่คลายเข้าสู่เป้าหมายภายในปี 2025 เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นในอัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองของผู้ส่งออก) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีการปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลจากราคาปัจจัยการผลิตยังคงอยู่ในระดับที่สูงสะท้อนจากราคาดัชนีผู้ผลิต

ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมปี 2023

ที่มา : รวบรวมและวิเคราะห์โดยแผนกบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า “แนวโน้มดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) (ที่พิจารณาเชิงปริมาณการผลิต) ระยะถัดไปยังคงชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอน โดยที่ IMF ได้คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงปี 2025 อัตราเงินเฟ้อและราคาปัจจัยการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูง หนุนให้มูลค่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณการผลิตกลับชะลอตัว ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าผลิตเพิ่ม อาทิ วงจรรวม โซลาร์เซลล์ เครื่องอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพฯ และอุปกรณ์เครือข่าย เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า กล้องถ่ายภาพและส่วนประกอบ และแผงสวิตช์ เป็นต้น ในส่วนของมูลค่าการจำหน่ายในประเทศขยายตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Social Media และธุรกิจ E-Commerce ด้านแนวโน้มการส่งออก EIU คาดว่าปี 2024 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นผลจากผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมมีความต้องการในตลาดโลก ขณะที่การนำเข้าคาดว่าขยายตัวสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออก อีกทั้งปริมาณสินค้าคงคลังเริ่มลดลงหลังจากในปี 2023 ที่ผ่านมาปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่สูง อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกปี 2023 ที่ผ่านมายังคงขยายตัวถึงแม้จะเกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ยังคงขยายตัวในมูลค่าส่งออกนั้นได้รับแรงหนุนจาก Digital Transformation และ Sustainable”

เมื่อวิเคราะห์ถึงผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมโดยใช้ข้อมูลปี 2023 พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ขยายตัวในมูลค่าการส่งออก อาทิ วงจรรวม, โซลาร์เซลล์, เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า และกล้องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ เป็นต้น หากพิจารณารายตลาดพบว่า มูลค่าส่งออกขยายตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอินเดีย โดยคาดว่าการเพิ่มขึ้นของมูลค่าส่งออกบางส่วนเป็นผลมาจากกระแสของโลกที่ส่งต่อความต้องการของสินค้าดังกล่าว อาทิ การใช้พลังงานหมุนเวียน ความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น

“แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2024  EIU คาดการณ์ว่า การผลิตของอุตสาหกรรมโดยวัดจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ที่พิจารณาเชิงปริมาณการผลิต) จะชะลอตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 6.00 ขณะที่มูลค่าต่างๆ ของอุตสาหกรรมจะขยายตัวประกอบด้วยมูลค่าส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 6.76, มูลค่านำเข้าจะขยายตัวร้อยละ 5.42, มูลค่าจำหน่ายในประเทศจะขยายตัวร้อยละ 5.06, มูลค่าตลาดในประเทศจะขยายตัวร้อยละ 9.18 และสุดท้ายมูลค่าผลิตในอุตสาหกรรมจะขยายตัว 5.42 เมื่อพิจารณาจะพบว่าการผลิตที่สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสวนทางกับมูลค่าต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาสินค้าในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูงในช่วงปี 2023 ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงขยายตัวในปี 2023 ที่ผ่านมา ถึงแม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอน โดยที่ IMF ได้คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงปี 2025 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกพบว่า การส่งออกยังคงขยายตัว ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักที่ยังคงขยายตัวได้รับแรงหนุนจาก Digital Transformation และ Sustainable ได้แก่ โซลาร์เซลล์ เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า และกล้องถ่ายบันทึกภาพ เป็นต้น” ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวทิ้งท้าย